Działalność

Działalność Stowarzyszenia.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych działa od  02.07.1999 roku .Pierwszym jej Prezesem został Piotr Burczyk – kurator specjalista Sądu Rejonowego w Pile , jeden z pomysłodawców powołania do życia stowarzyszenia. Od początku  istnienia Wielkopolskie Stowarzyszenie  Kuratorów Sądowych (WSKS)  głosem swych przedstawicieli, mówi, bez zbędnych emocji, o plusach i minusach pracy kuratorów, Stało się wiarygodnym i kompetentnym partnerem w tworzeniu nowego wizerunku kuratorskiej służby sądowej nie tylko w Polsce ale i za granicą.

Pierwszym i bardzo ważnym wyzwaniem było reprezentowanie interesów kuratorów zawodowych podczas prac nad tworzeniem, długo oczekiwanej przez środowisko, Ustawy o kuratorach sądowych, uchwalonej przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2001 roku. W pracach nad ustawą z ramienia Stowarzyszenia uczestniczył jej Prezes Piotr Burczyk,  który wraz z innymi zaproszonymi do projektu osobami, współtworzył Zespół powołany  przez ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Pana Lecha Kaczyńskiego. W pracach nad ustawą współdziałaliśmy z Krajowym Stowarzyszeniem Zawodowych Kuratorów Sądowych reprezentowanym przez Prezesa Andrzeja Martuszewicza.
Działalność Stowarzyszenia na rzecz środowiska kuratorskiego zyskała uznanie i aprobatę kuratorów zawodowych z wielu okręgów sądowych. Organizacja szybko rozrastała się z 49 członków w 1999 r do 260 w 2011 r  Po raz pierwszy, bez zbędnych emocji głośno i odważnie (co wówczas,  w warunkach  zhierarchizowanego środowiska wymiaru sprawiedliwości nie było łatwe), mówiliśmy, zarówno o pozytywnych jak i negatywnych aspektach pracy w tym m.in.; o konieczności  podniesienia autorytetu i rangi zawodowej kurateli sądowej, zapewnienia kuratorom zawodowym właściwych warunków pracy i poziomu materialnego, adekwatnego do stopnia zagrożenia i wysiłku wymaganego przy wykonywaniu obowiązków zawodowych,  integracji środowiska zawodowego, doskonalenia zawodowego, do tworzenia profesjonalnego zaplecza wykonawczego, służącego do readaptacji i pomocy postpenitencjarnej osób skazanych. Podejmowaliśmy konkretne działania na rzecz środowiska kuratorskiego.

Od 2001r. organizujemy w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „KROKUS” w Unieściu k/Mielana,  szkolenia tematyczne dla kuratorów, Jako wykładowców zapraszamy wybitnych prelegentów z danej dziedziny. Szkolenia te cieszą się dużym zainteresowaniem. W corocznych majowych spotkaniach jest czas zarówno na doskonalenia umiejętności zawodowych, wymianę doświadczeń jak i wspólną zabawę integrującą środowisko kuratorskie z różnych regionów  Polski.

Z powodzeniem, w okresie od 2001 do 2005 roku, pod patronatem WSKS  prowadzony był na terenie sądowego okręgu poznańskiego, pilotażowy “Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej” w Zakładach Karnych w Koziegłowach i Wronkach oraz w Areszcie Śledczym w Poznaniu.

W 2006 r, w ramach dotacji z funduszy Unii Europejskiej , pod patronatem WSKS prowadzony był program “Pomóżmy sobie, pomóżmy innym”

Dnia 02.01.2006 r  została uruchomiona strona internetowa Stowarzyszenia oraz forum.

Od samego początku, celem serwisu jest:

 1. Promowanie działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych na gruncie probacji
 2. Upowszechnianie wiedzy o kurateli i umacnianie statutu zawodowego kuratora sądowego
 3. Poszukiwania nowych rozwiązań w pracy resocjalizacyjnej opartej na doświadczeniach specjalistów
 4. Umożliwienie rozwoju warsztatu pracy kuratora sądowego z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki i metod oddziaływania na środowisko osób skazanych

Strona internetowa  stała się miejscem wymiany doświadczeń między kuratorami. Każdy może tu znaleźć coś  dla siebie.

Od 2007 r, co roku w lipcu, w Lęborku, pod patronatem WSKS  odbywają się Międzynarodowe Probacyjne Turnieje Piłkarskie. Idea tych rozgrywek zrodziła się podczas jednej z międzynarodowych konferencji probacyjnych. Pomysłodawcami imprezy są Michał Szykut kurator Sądu Rejonowego w Lęborku i Robert Cotterell – kurator z okręgu Sheffeld w Anglii. Relacje z turnieju, zamieszczane są na stronie internetowej na bieżąco.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych było organizatorem lub współorganizatorem  seminariów i  konferencji  poświęconych probacji:

 • Dnia 07.11. 2003 r  z inicjatywy WSKS, przy współpracy z Sądem Okręgowym w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Radą Terenową ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego odbyło się  seminarium na temat „Kurator sądowy w lokalnym zintegrowanym systemie profilaktyki społecznej”
 • W dniach 10-12 .05. 2004 r – w Unieściu , odbyła się konferencja na temat   „Probacja 2004 w polskim systemie prawnym” –  z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz zaprzyjaźnionych kuratorów angielskich z okręgu Sheffild
 • W dniach 18-20.05  2005 r  byliśmy organizatorami międzynarodowej konferencji z udziałem delegacji kuratorów z Anglii i Niemiec na temat  „Funkcjonowanie kurateli sądowej w różnych systemach prawnych” W Konferencji wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu
 • W dniach 24-26.05. 2006 r  w Unieściu  odbyła się, Międzynarodowa Konferencja  na temat  „Probacja  stan obecny i perspektywy wobec oczekiwań społecznych” z udziałem delegacji kuratorów z Anglii,  USA i Kanady” Patronat Honorowy nad Konferencją objął Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Współorganizatorem konferencji był Uniwersytet im A Mickiewicza w Poznaniu.
 • W dniach 12-14.05.2008 r w Pile  odbyła się  Międzynarodowa Konferencja  z udziałem delegacji kuratorów z Anglii, USA, Kanady, Francji i Australii na temat  „ Kuratela sądowa w zapobieganiu przestępczości i patologii społecznej w środowisku lokalnym”  Współorganizatorami konferencji był Sąd Okręgowy w Poznaniu, Uniwersytet im A.Mickiewicza w Poznaniu oraz Terenowa Rada ds. Readaptacji Skazanych Województwa Wielkopolskiego. Patronat nad Konferencją objął Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski. Honorowy Patronat objął Prezydent Miasta Piły Zbigniew Kosmatka.

Stowarzyszenie współdziała z wieloma fundacjami i organizacjami, z którymi ma podpisane umowy o wzajemnej współpracy na rzecz społecznej readaptacji osób skazanych.

Dnia 17.12.2007 r  podpisano  również porozumienie  między WSKA a Uniwersytetem  im A. Mickiewicza w Poznaniu o współpracy naukowo-dydaktycznej

Kontakty zagraniczne.

W  2001 roku Stowarzyszenie  nawiązało kontakty międzynarodowe  z podobnymi organizacjami działającymi  m. in w Anglii i USA. Ciekawiły nas inne systemy probacyjne i praca kuratorów.
W 2001 roku członkowie Zarządu WSKS gościli  u kuratorów angielskich w okręgu Sheffeld Rok później, 26 czerwca 2002 roku, w Ministerstwie Sprawiedliwości, podpisaliśmy umowę o współpracy między kuratorami polskimi i angielskimi Od 2005 r trwa wzajemna wymiana koleżeńska między kuratorami angielskimi i polskimi. Zawiązały się przyjaźnie, które trwają do dnia dzisiejszego.

W kwietniu 2004 r członkowie naszego Stowarzyszenia gościli w Kopenhadze.(Dania) Celem wycieczki było zapoznanie się z systemem probacyjnym duńskiego wymiaru sprawiedliwości i wzbogacenie własnego warsztatu pracy. W Kopenhadze byliśmy gośćmi Szkoły Kofeda Placówka jest instytucją socjalną istniejącą od 1928 r. Jej głównym celem jest praca w zakresie „pomocy do samopomocy” Szkoła Kofeda ma duże osiągnięcia  na polu pedagogiczno-resocjalizacyjnym, jest wzorem do naśladowania dla innych systemów probacyjnych, również w Polsce.

W 2005 r nawiązaliśmy współpracę z pracownikami naukowymi Sam Houston State University w Huntsville, w Teksasie.  W maju 2005 roku na zaproszenie Dana Richarda Beto, dyrektora wykonawczego Criminal Justice Center Uniwesytetu w Huntsville, polska delegacja  gościła w Teksasie. Wizyta ta zaowocowała, podpisaniem w dniu 30.09.2005 r, przy okazji rewizyty gości z Teksasu w Polsce, umowami  z Teksańskim Stowarzyszeniem Probacji oraz Narodowym Stowarzyszeniem Kuratorskich Kadr Kierowniczych (NAPE).

.
W 2006 r  WSKS podpisało umowę o wzajemnej współpracy i wymiany kadr kuratorskich z Amerykańskim Stowarzyszeniem Probacji I Zwolnień Warunkowych (APPA)

W 2008 r WSKS podpisało umowę o wzajemnej współpracy i wymianie kadr ze Stowarzyszeniem Czarnych Kuratorów z okręgu Sheffeld w Anglii (ABPO)

Członkowie WSKS uczestniczyli w licznych seminariach i konferencjach probacyjnych, m.in.:

 • W 2006  r w Budapeszcie w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Europejskie Centrum Probacji  poświęconej  rozwojowi probacji w Państwach  Europy Środkowo-Wschodniej.
 • W 2007 r w Filadelfii w Kongresie organizowanym przez  Stowarzyszenie APPA
 • W 2011 r  w Chicago w Letniej szkole probacji oraz  Kongresie organizowanym przez Stowarzyszenie APPA

Od 2006 roku trwa wzajemna wymiana kadry kuratorskiej. W ramach tej wymiany kuratorzy- członkowie  WSKS gościli w Stanie Teksas w Habstwie Bexar, w Nowym Jorku oraz Cedar Rapids (stan Iowa) Kuratorzy amerykańscy, gościli, z rewizytą  w Polsce.

Więcej  informacji o działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych można znaleźć  na stronie internetowej, gdzie zamieszczane są na bieżąco.