Jak zostać kuratorem

W związku z dużym zainteresowaniem kwestią – jak zostać sądowym kuratorem zawodowym – poniżej znajdziecie kilka porad. Kandydat musi spełniać warunki formalno-prawne zawarte w Ustawie o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 roku. Znajdziecie ją w dziale Pliki Bardzo istotnym czynnikiem w działalności kuratora zawodowego, oprócz wymogów ustawowych, są predyspozycje psychofizyczne. Tak więc, od kandydata na kuratora zawodowego wymaga się spełnienia dwu rodzajów kryteriów.

Zawód kuratora sądowego nie jest zawodem łatwym. Wiąże się z dużą dawką stresu i jako taki wymaga odpowiedniego przygotowania i odporności psychicznej. Najlepszym rozwiązaniem, przed podjęciem decyzji o kandydowaniu na kuratora zawodowego, jest sprawdzenie się w roli kuratora społecznego. Wprawdzie obie role znacząco się różnią, to jednak jest to najlepsza metoda na poznanie specyfiki pracy, środowiska i osobistego oddziaływania na postępowanie innych ludzi. Będąc kuratorem społecznym, z jednej strony odpowiadamy sobie na pytanie, czy jesteśmy w stanie podołać wyzwaniu, z drugiej zaś nadzorujący naszą pracę kurator zawodowy ma możliwość dokonania oceny radzenia sobie z problemami, których ta profesja postawi przed nami bez mała. Taka praktyka, która od długiego czasu jest realizowana, przynosi odpowiednie efekty.

Jeżeli decyzje o kandydowaniu na kuratora zawodowego masz już za sobą, musisz złożyć stosowne dokumenty. Podanie oraz CV przesyłacie do Prezesa Sądu Okręgowego, właściwego ze względu na miejsca zamieszkania. Dobrze jest załączyć odpis albo kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz inne dokumenty świadczące o przydatności do zawodu. Na podstawie przesłanej dokumentacji, wybrane na jej podstawie osoby, przechodzą do kolejnego etapu. Czeka je test oraz rozmowa kwalifikacyjna przed komisją, której przewodniczy każdorazowo Prezes Sądu Okręgowego. W oparciu o wyniki testu oraz rozmów kwalifikacyjnych, zostaje zakwalifikowana grupa kandydatów na kuratorów zawodowych, w ilości istniejących etatów na to stanowisko.

Po zakwalifikowaniu kandydaci odbywają aplikację kuratorską pod kierunkiem kuratora patrona. Najczęściej funkcję taką powierza się kuratorom specjalistom. Czas trwania aplikacji oraz zakres przygotowania aplikanta opisane są w ustawie. Aplikacja kuratorska, kończąca się egzaminem, to ważny okres, który rzutuje na przyszłym wypełnianiu obowiązków przez pełnoprawnych już kuratorów. Im lepiej kandydaci na kuratorów zostaną w tym okresie przygotowani, tym lepiej wypełniać będą swoje codzienne zawodowe obowiązki.

Dodaj komentarz