Konferencja metodyczna – podsumowanie…

Jak wcześniej informowałem w dniu 9 marca odbyła się w Pile konferencja metodyczna, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, licznie przybyłych, przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz kuratorów, na czele z Kuratorem Okręgowym okręgu poznańskiego Panią Ireną Szostak i z-cą Kuratora Okręgowego ds. rodzinnych i nieletnich Panią Marią Karbowską. Na zaproszenie organizatorów prelekcję wygłosili Pan Henryk Zabrocki – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie, Pan Mirosław Kaczmarek – Dyrektor Zespołu Badań i Analiz w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Pani Liliana Krzywicka – socjolog, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach oraz Prezes WSKS, Pan Piotr Burczyk. Konferencja mimo nieobecności przedstawicieli lokalnych władz samorządowych zakończyła się pełnym sukcesem, zrealizowawszy postawione przed nią cele.

Dodaj komentarz