Rozwój współpracy polsko-amerykańskiej

Szanowni Państwo!
Pragnę poinformować, iż w wyniku porozumienia i rozwoju współpracy między Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych a Amerykańskim Stowarzyszeniem Probacji i Zwolnień Warunkowych (APPA) została zawarta umowa afiliacyjna.

Umowa WSKS-APPA

Podpisana 24 października 2006 roku Umowa, uściśla wspólne działania i płaszczyzny współpracy, uzupełniając niejako umowę bilateralną z września 2005 roku. Umowa ułatwi obu Stowarzyszeniom podejmowanie wspólnych działań, realizację badań oraz wymianę doświadczeń zawodowych w zakresie funkcjonowania probacji, organizowania konferencji metodycznych i sympozjów naukowych. Oba Stowarzyszenia stawiają sobie za cel, wspólne prezentowanie osiągnięć w zakresie probacji na arenie międzynarodowej. Zawarta Umowa jest kolejnym krokiem stanowiącym o wzroście znaczenia polskiej kurateli oraz przyczyni się do rozwoju polskiej probacji, także w ujęciu międzynarodowym.

Dodaj komentarz