Skazany na pracę

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w swoim zakresie działania, wynikającym ze Statutu Stowarzyszenia, dba również o skuteczność i efektywność pracy kuratora sądowego, w zakresie wykonywania kar. Chciałbym przedstawić Państwu, jako przykład dobrej roboty w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności, sposób jej wykonywania w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, uwzględniający przede wszystkim bardzo istotny aspekt społeczny związany z wykonywaniem tej kary. Poniżej znajdą Państwo opracowanie Pani Kurator Anny Rogalskiej-Odrobińskiej, członkini Stowarzyszenia, na wspomniany temat.

Korzyści wynikające z pracy skazanych w ramach kary ograniczenia wolności w
Gminie Wapno (k. Wągrowca) na przełomie lat 2005/2006.

W myśl Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, podmiot jest obowiązany:

  • poddać skazanego badaniu lekarskiemu, na zasadach dotyczących pracowników, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
  • zapoznać skazanego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapewnić skazanemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, przewidziane na danym stanowisku pracy.

Podmiot ma jeszcze wiele innych obowiązków, jednakże te przedstawione powyżej wiążą się z finansami, które musi ponieść. Wydawało by się, że skazani to udręka podmiotów i strata pieniędzy… Jednakże na terenie Gminy Wapno da się zauważyć efekt owocnej pracy skazanych w ramach kary ograniczenia wolności. Efektem tej pracy jest powstały w 2006 roku obiekt/zaplecze socjalne na terenie gminnego obiektu sportowego. Budowę zaplecza socjalnego rozpoczęto w roku 2003. W dofinansowaniu budowy uczestniczyli w głównej roli Urząd Gminy Wapno, następnie Urząd Marszałkowski, zaprzyjaźniona Gmina Amelinghausen, zarząd klubu, prywatni sponsorzy oraz sympatycy klubu. Bardzo pomocną i fachową grupą okazali się skazani w ramach kary ograniczenia wolności. W roku 2005 skazani łącznie przepracowali 1261 godzin, przyjmując stawkę godzinową fachowca 5zł, oszczędności wyniosły 6305 złotych. Natomiast w 2006 roku łączna liczba przepracowanych godzin wynosi porównywalnie do roku poprzedniego 1220 tj. oszczędności w kwocie 6100 złotych.

Koszty jakie musi ponieść podmiot, w tym przypadku Urząd Gminy Wapno jest minimalny, a mianowicie roczne ubezpieczenie skazanych w kwocie 38 złotych oraz badania lekarskie dotyczące zdolności skazanych do pracy w kwocie 25 złotych za każdą osobę. Reasumując dochodzę do wniosku, że przekonanie o udręce i stracie pieniędzy przez podmioty jest błędne, a potwierdzeniem na to są zdjęcia które przedstawiają między innymi efekt pracy skazanych w ramach kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej w zamian za nieściągalną grzywnę.

Opracowała Kurator Zawodowy
Anna Rogalska-Odrobińska
Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Dodaj komentarz