Działania WSKS w najbliższych miesiącach – komunikat

W dniach od 12 do 14 maja 2008 roku odbyła się w Pile IV Międzynarodowa Konferencja poświęcona problematyce Kurateli sądowej w zapobieganiu przestępczości i patologii w społecznościach lokalnych. Konferencja została bardzo wysoko oceniona przez Uczestników konferencji, w tym Gości z zagranicy. Bardzo dobrej oceny Konferencji dokonał uczestniczący w niej Wiceminister Sprawiedliwości Pan Marian Cichosz. Po Konferencji, WSKS otrzymało propozycję od partnera z USA, American Probation and Parole Association (APPA), wspólnego zorganizowania następnej konferencji międzynarodowej w roku 2009.

W czasie trwania Konferencji, w imieniu zarządu WSKS, podpisałem kolejną międzynarodową umowę o wzajemnej współpracy, tym razem z Brytyjskim Stowarzyszeniem Kuratorów, ABPO. Jest to bardzo ważne wydarzenie przybliżające nas do pełniejszej współpracy z kuratorami z Wielkiej Brytanii. Inicjatorem i organizatorem tej współpracy jest nasz kolega, kurator specjalista z Sądu Rejonowego w Lęborku Michał Szykut, któremu za tą inicjatywę oraz duże zaangażowanie w działalność WSKS, składam serdeczne podziękowanie.

W działalności WSKS w roku 2008 przewidujemy jeszcze następujące przedsięwzięcia:

  • Trwają czynności organizacyjne zmierzające do sfinalizowania wymiany stażowej kadr kuratorskich między USA i Polską. W wymianie tej będzie uczestniczyło pięciu kuratorów z WSKS – członków Stowarzyszenia – z Poznańskiego i Słupskiego Okręgu Sądowego. Kuratorzy ci odbędą jesienią, staże w Stanach Teksas i Iowa.
  • W I dekadzie lipca, w Lęborku, z inicjatywy tamtejszych kuratorów zawodowych, odbędzie się już II probacyjny turniej piłkarski, w którym udział weźmie kilka drużyn piłkarskich, w tym drużyna naszych przyjaciół, kuratorów z ABPO z Wielkiej Brytanii. Koordynatorem tego turnieju będzie kolega Michał Szykut. Szczegółowy komunikat w tej sprawie zamieścimy pod koniec czerwca.
  • Będą w WSKS systematycznie kontynuowane wspólne działania z naszym partnerem – Fundacją „Razem Lepiej” z Warszawy, zmierzające do zmiany aktualnie obowiązującej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, aby umożliwiała ona większy wpływ działającym w tym zakresie podmiotom na ograniczanie tego niekorzystnego społecznie zjawiska. W tym zakresie popieramy inicjatywy podejmowane przez w/w Fundację. Do aktywnego udziału w realizacji tych działań zapraszam wszystkich kuratorów zawodowych w Polsce. Nasilające się zjawisko przemocy w rodzinie musi się spotkać ze zdecydowaną reakcją całego społeczeństwa.
  • W dniach od 22 do 24 września 2008 roku w Unieściu k. Mielna, odbędzie się szkolenie połączone z Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo–Wyborczym członków WSKS. Szczegóły dotyczące szkolenia zostaną przesłane w indywidualnej korespondencji, przez Sekretariat Stowarzyszenia.

Składam serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę wszystkim zaangażowanym w rozwój Stowarzyszenia. Mamy w roku 2008 do wykonania jeszcze sporo inicjatyw i przedsięwzięć. Możemy mieć satysfakcję, że dotychczasowe nasze działania zostały prawidłowo wykonane i spotkały się z bardzo dobrą oceną naszego środowiska, naszych przyjaciół z zagranicy i innych obserwatorów naszej działalności.

Dodaj komentarz