Krótkie reminiscencje z 10-lecia działalności WSKS

Im prędzej biegnie czas,
tym krótsza staje się ludzka pamięć
(S.Zweig)

W październiku br mija 10 lat od chwili rozpoczęcia działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, jest zatem okazja, do reminiscencji i przypomnienia wydarzeń sprzed lat.
Był rok 1999. Od wielu lat toczyły się burzliwe dyskusje nad kształtem kurateli sądowej w Polsce. Powstawały kolejne projekty ustaw, dotyczące kuratorów sądowych, ich roli i miejsca w wymiarze sprawiedliwości (nie zawsze przy współudziale kuratorów). Ministerstwo Sprawiedliwości nie mogło się zdecydować czy jest za reorganizacją, czy przeciwko niej. Rosła świadomość kuratorów co do własnej wartości, szukaliśmy też dla siebie odpowiedniego miejsca w strukturze sądowej. Poszukiwaliśmy też różnych sposobów na poprawienie skuteczności oddziaływań wychowawczych. Rodziło się wiele ciekawych pomysłów na usprawnienie pracy resocjalizacyjnej oraz pomocowej dla osób skazanych. Nowa kodyfikacja karna, która weszła w życie z dniem 01.09.1998 r postawiła przed kuratorami nowe zadania i narzuciła dodatkowe obowiązki. Nie zadbano jednak o dostateczną ilość środków na ich realizację.
W czerwcu 1999 r wśród kuratorów Sądów Rejonowych w Pile i Poznaniu zrodziła się myśl powołania do życia organizacji skupiającej kuratorów sądowych, której celem byłoby m.in reprezentowanie ich interesów na szczeblu okręgu i ministerstwa, integracja środowiska kuratorskiego, zabieganie o fundusze na szkolenia itp W z hierarchizowanym środowisku jednostkowe głosy kuratorów nie były słyszane. Słusznie przyjęto założenie, że organizacja zawodowa, jako struktura pozarządowa, będzie miała inne możliwości działania.
Dnia 02.07.1999 roku na spotkaniu kuratorów w Sądzie Okręgowym w Poznaniu podjęto uchwały o powołaniu stowarzyszenia, jego nazwy, siedzibie, statucie. Powołano również Komitet Założycielski Stowarzyszenia, w skład którego weszli: Hanna Andrzejewska, Marzena Bazimierowska, Piotr Burczyk, Grażyna Gajewska, Krystyna Garstkiewicz-Leżała, Renata Hermaszczuk, Julia Kortus, Beata Kozłowska, Renata Lepczyńska, Kamil Leżała, Małgorzata Rojewska, Elżbieta Rucka, Dorota Sobacka, Irena Szostak, Lidia Zwolińska.
Udzielono pełnomocnictwa Irenie Szostak i Piotrowi Burczykowi – głównym pomysłodawcą idei powołania do życia stowarzyszenia – do podjęcia starań o zarejestrowanie stowarzyszenia oraz przygotowania i zwołania walnego zgromadzenia.
Stowarzyszenie przyjęło nazwę
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sądowych Kuratorów Zawodowych
Dla Osób Dorosłych z siedzibą w PILE
Postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 06.09.1999 zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod nr RST 2658.
Dnia 04.10.1999 r w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu odbyło się „I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia” w którym wzięło udział 49 członków. Powołano Zarząd w osobach: Małgorzata Bobkiewicz, Piotr Burczyk, Grażyna Gajewska, Krystyna Garstkiewicz-Leżała, Renata Hermaszczuk, Jan Stefanek, Irena Szostak, Barbara Wilk.
Funkcję Prezesa Stowarzyszenia powierzono Piotrowi Burczykowi, który pełnił tę funkcję przez ponad 9-lat swojej pracy jako kurator Sądu Rejonowego w Pile.
Za główne cele działania Stowarzyszenie przyjęło:

Doskonalenie systemu organizacyjnego kurateli zawodowej
Współdziałanie z rządowymi i pozarządowymi organizacjami, instytucjami, fundacjami, których celem działania jest realizacja zadań związanych ze świadczeniem pomocy w readaptacji osób skazanych oraz mogących pomóc w doskonaleniu poziomu pracy kuratorów zawodowych.
Przyczynianie się do tworzenia profesjonalnego zaplecza wykonawczego, służącego do readaptacji i pomocy postpenitencjarnej osób skazanych, dla zwiększenia efektywności procesu resocjalizacji
Doskonalenie zawodowe kuratorów.
Integracja środowiska zawodowego.
Podniesienie autorytetu i rangi zawodowej kurateli sądowej.
Dbanie o zapewnienie kuratorom zawodowym właściwych warunków pracy i poziomu materialnego, adekwatnego do stopnia zagrożenia i wysiłku wymaganego przy wykonywaniu obowiązków zawodowych.
Wspieranie działalności Rad Terenowych ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Początkowo Stowarzyszenie skupiało kuratorów pracujących w wydziałach karnych, a od roku 2002, po zmianie statutu, do Stowarzyszenia mogli również wstępować kuratorzy pionu rodzinnego. Zmieniono wówczas nazwę stowarzyszenia na:
Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych
nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Stowarzyszenie, początkowo, z lokalnej organizacji skupiającej 49 kuratorów z okręgu wielkopolskiego (1999) rozrosło się do organizacji skupiającej ogółem 277 członków z 9 okręgów sądowych: elbląskiego, gdańskiego, kaliskiego, konińskiego, koszalińskiego, legnickiego, słupskiego, wielkopolskiego i zielonogórskiego (2009)
Od początku była to organizacja, która, głosem swych przedstawicieli, mówiła, bez zbędnych emocji, o plusach i minusach pracy kuratorów, stała się wiarygodnym i kompetentnym partnerem w tworzeniu nowego wizerunku kuratorskiej służby sądowej, aktywnie też włączyła się w prace nad ustawą o zawodzie kuratora. W 2000 r Prezes Stowarzyszenia Piotr Burczyk, zarządzeniem ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego został powołany w skład zespołu do opracowania projektu ustawy o kurateli sądowej.
W roku 2001 Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych zaistniało również na forum międzynarodowym. Pierwsze kontakty zagraniczne nawiązano z kuratorami angielskimi Okręgu Sheffield, a następnie z organizacjami zawodowymi kuratorów z USA stanu Teksas i Iowa. W roku 2006 Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, jako jedyna tego typu organizacja została przyjęta do Amerykańskiego Narodowego Stowarzyszenia Probacji i Zwolnień Warunkowych ( American Probation and Parole Association – APPA)
Dzięki aktywnej działalności na niwie międzynarodowej mogliśmy skonfrontować własną działalność kuratorską i innymi systemami probacji, wzbogacić warsztat pracy, nawiązywać przyjacielskie kontakty, podejmować wspólne inicjatywy np. takie jak wymiana koleżeńska między kuratorami polskimi i angielskimi, praktyki zawodowe w USA czy zyskujący z roku na rok dużą popularność Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski w Lęborku.
Do promocji Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych niewątpliwie przyczyniła się uruchomiona z dniem 02.01.2006 r własna strona internetowa oraz forum dyskusyjne. Strona ta od początku była i jest dynamicznie rozwijającym się medium, przekazującym bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia. W menu głównym znajdują się odsyłacze do ciekawych plików, folderów i linków zawierających informacje o różnych wydarzeniach z życia kuratorskiej służby sądowej oraz materiały z metodyki pracy i akty prawne. Bogactwo informacji stwarza możliwości do rozwoju warsztatu pracy kuratora sądowego z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki i metod oddziaływania na środowisko osób skazanych
Do tradycji należą szkolenia kuratorów- członków Stowarzyszenia, które odbywają się co roku, w maju w Unieściu k/Mielna. Spotkania te nie tylko integrują środowisko zawodowe kuratorów ale przede wszystkim ciekawa tematyka szkoleń przyczynia się do doskonalenia warsztatu pracy.
W minionym 10-leciu WSKS było organizatorem lub współorganizatorem seminariów i konferencji poświęconych probacji

w 2003 r seminarium na temat „Kurator sądowy w lokalnym zintegrowanym systemie profilaktyki społecznej”
w 2004 r – konferencji na temat „Probacja 2004 w polskim systemie prawnym” – z udziałem kuratorów angielskich
w 2005 r konferencji międzynarodowej z udziałem delegacji kuratorów z Anglii i Niemiec na temat „Funkcjonowanie kurateli sądowej w różnych systemach prawnych”
w 2006 r konferencji międzynarodowej z udziałem delegacji kuratorów z Anglii, USA i Kanady na temat „Probacja stan obecny i perspektywy wobec oczekiwań społecznych”.
w 2008 konferencji międzynarodowej z udziałem delegacji z Anglii, USA, Kanady, Francji i Australii na temat „ Kuratela sądowa w zapobieganiu przestępczości i patologii społecznej w środowisku lokalnym”

Członkowie Naszego Stowarzyszenia uczestniczyli również w konferencjach i seminariach poświęconych probacji organizowanych za granicą, m.in. w roku 2004 w Londynie, w 2006 w Budapeszcie, w 2007 w Filadelfii. Szczegółowe relacje z wymienionych konferencji można przeczytać na stronie internetowej www.kurator.org.pl
W minionym okresie podpisano również wiele umów o wzajemnej współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami, których celem działania jest realizacja zadań związanych ze świadczeniem pomocy w readaptacji osób skazanych, a także z instytucjami i placówkami naukowymi m.in. z Uniwersytetem im Adama Mickiewicza w Poznaniu
W krótkim artykule nie sposób opisać wszystkie inicjatywy członków stowarzyszenia, a było ich bardzo wiele.
Wszystkich zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia zapraszam do odwiedzenia strony internetowej www.kurator.org.pl

Z okazji jubileuszu 10-lecia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz Przyjaciołom wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Wierzę, że dzięki Wam nie zabraknie mi tematów do kroniki.

Dodaj komentarz