Projekt nowego statutu WSKS

STATUT WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KURATORÓW SĄDOWYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

&sect, 1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych zwane dalej Stowarzyszeniem, jest powołane w celu wspierania i doskonalenia organizacji i metod pracy kurateli zawodowej oraz reprezentowania interesów tej grupy pracowników wymiaru sprawiedliwości w kontaktach na zewnątrz, w tym wobec przełożonych.

&sect, 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz jest miasto Poznań.

&sect, 3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działające na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, posiadającym osobowość prawną.

&sect, 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze.

&sect, 5. Stowarzyszenie posiada pieczęć Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych wraz z adresem, którą posługuje się w swojej działalności.

II.CELE I FORMY DZIAŁANIA

&sect, 6. Celem Stowarzyszenia jest:

  1. doskonalenie systemu organizacyjnego kurateli zawodowej,
  2. współdziałanie z rządowymi i pozarządowymi organizacjami, instytucjami, fundacjami, których celem jest realizacja zadań związanych ze świadczeniem pomocy w readaptacji osób skazanych oraz mogących pomóc w doskonaleniu poziomu pracy kuratorów zawodowych,
  3. przyczynianie się do tworzenia profesjonalnego zaplecza wykonawczego,służącego do readaptacji i pomocy postpenitencjarnej osób skazanych, dla zwiększenia efektywności procesu resocjalizacji,
  4. doskonalenie zawodowe kuratorów,
  5. integracja środowiska zawodowego,
  6. podniesienie autorytetu i rangi zawodowej kurateli sądowej,
  7. dbanie o zapewnienie kuratorom zawodowym właściwych warunków pracy i poziomu materialnego, adekwatnego do stopnia zagrożenia i wysiłku wymaganego przy wykonywaniu obowiązków zawodowych,
  8. wspieranie działalności Rad Terenowych do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

&sect, 7 Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

  1. reprezentowanie interesów zawodowych kuratorów sądowych w strukturze sądowej, jak również poza nią,
  2. prowadzenie działalności opiniotwórczej w sprawach związanych z pracą kuratorów sądowych w szczególności dotyczącej doskonalenia organizacji kurateli oraz w zakresie spraw merytorycznych i warunków pracy tej grupy pracowników sądownictwa,
  3. doskonalenie poziomu pracy merytorycznej kuratorów zawodowych poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, sympozjów. Organizowanie w tym celu środków finansowych.
  4. organizowanie narad, konferencji, imprez okolicznościowych,
  5. tworzenie na terenie województwa ośrodków kuratorskich.

III. CZŁONKOWIE: ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

&sect, 8 Członkami Stowarzyszenia są:

  1. Członkowie założyciele, którzy wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.
  2. Członkami zwyczajnymi są osoby, które uzyskały status sądowego kuratora zawodowego ustalonego w Ustawie z dnia 27.07.2001r. O kuratorach sądowych (Dz. U Nr 98 poz 1071, z późniejszymi zmianami) oraz złożą pisemną deklarację członkostwa.
  3. Przyjęcie w poczet członków następuje uchwałą Zarządu.

&sect, 9 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

  1. Wystąpienia
  2. Wykluczenia
  3. Wykreślenia

pkt l Wystąpienie następuje po upływie miesiąca od dnia złożenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Stowarzyszenia, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

pkt 2 Wykluczenie członka Stowarzyszenia może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn.
Za Ważną przyczynę należy uznać w szczególności:

  1. uporczywe nie wywiązywanie się z podstawowych obowiązków członkowskich,
  2. zaleganie z płaceniem składek członkowskich przez okres powyżej l roku,
  3. wykorzystywanie funkcji w Stowarzyszeniu do uzyskiwania nieuzasadnionych korzyści materialnych lub osobistych.

pkt 3 Wykreślenie członka Stowarzyszenia następuje w przypadku:

  1. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienia praw obywatelskich,
  2. śmierci członka ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć członka.

pkt 4 Uchwałę o wykreśleniu i wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów członków Zarządu.

pkt 5 Osobom wykreślonym lub wykluczonym przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały, za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia, do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu.

pkt 6 Odwołujący się ma prawo być obecnym na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w czasie rozpatrywania jego odwołania. O terminie zebrania Zarządu zawiadamia się odwołującego listem poleconym z 14-dniowym wyprzedzeniem.

&sect, 10 Uchwałą w sprawie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia winna być podjęta przez Zarząd w ciągu 2 miesięcy od złożenia deklaracji. O uchwale w sprawie przyjęcia bądź odmowy zawiadamia się zainteresowanego w terminie 14 dni od daty jej podjęcia w formie pisemnej. Osobom nie przyjętym w poczet Stowarzyszenia przysługuje uprawnienie wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o uchwale. Odwołanie winno być złożone w formie pisemnej.

&sect, 11 Członkowie Stowarzyszenia maj ą prawo do:

  1. Wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.
  2. Uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia, korzystanie z jego urządzeń.
  3. Zgłaszania wniosków do władz Stowarzyszenia.
  4. Informacji o działalności Stowarzyszenia.
  5. Odwoływania się od decyzji Sądu Koleżeńskiego, Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zgromadzenia.
  6. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia.

&sect, 12 Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

  1. Stosować się do postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
  2. Wnieść wpisowe oraz uiścić składki w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
  3. Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, a zwłaszcza w Walnym Zgromadzeniu.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

&sect, 13 Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński

&sect, 14 Kadencja władz wymienionych w &sect, 13 trwa 3 lata.

&sect, 15 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ( 50 % + 1) przy obecności połowy członków w I terminie: po upływie pół godziny – bez względu na ilość obecnych członków, większością 2/3 głosów. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia podjęte większością 2/3 głosów przy obecności 75 % wszystkich członków stowarzyszenia.

&sect, 16 Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński pochodzą z wyboru. Nie można łączyć funkcji pochodzących z wyboru. Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, że za jawnością wyborów opowie się 2/3 obecnych, uprawnionych do głosowania.

&sect, 17 W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 członków pochodzących z wyboru. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu dokonuje się uzupełnienia członków władz Stowarzyszenia drogą wyboru. Kadencja tak wybranych władz trwa do ukończenia kadencji członków władz wybranych pierwotnie.

&sect, 18 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. Może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.

&sect, 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się nie rzadziej jak raz w roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia. O terminie, miejscu, programie Walnego Zgromadzenia, członkowie są powiadamiani przynajmniej 15 dni przed jego terminem.

&sect, 20 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 10 % ogólnej liczby członków Stowarzyszenia i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

&sect, 21 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  1. Ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
  2. Udzielanie absolutorium Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  3. Wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, określając ich ilościowy skład osobowy.
  4. Rozpatrzenie odwołań członkowskich.
  5. Uchwalanie zmian Statutu i podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
  6. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
  7. Ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
  8. Podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych pod obrady.
  9. Podjęcie uchwał o przynależności do innych organizacji.

&sect, 22.

  1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
  2. Zarząd składa się z 5-12 członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i siedmiu członków.
  3. Jeśli Zarząd liczy powyżej pięciu członków, może ze swojego grona powołać Prezydium.

&sect, 23 Zarząd wybiera ze swojego składu Prezydium w składzie: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika posiedzenia członków.Prezydium Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale, w celu omówienia bieżących spraw Stowarzyszenia. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż raz na pół roku, na których omawia się sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia.

&sect, 24 Zarząd Stowarzyszenia posiada następujące uprawnienia:

  1. Realizuje cele Stowarzyszenia oraz uchwały Walnego Zgromadzenia.
  2. Jest organem Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
  3. Prezydium Stowarzyszenia kieruje na bieżąco pracami Stowarzyszenia, pomiędzy posiedzeniami Zarządu, kierując się statutem i postanowieniami Zarządu. Przygotowuje na posiedzenia Zarządu propozycje decyzji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
  4. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i Uchwał Walnego Zgromadzenia.
  5. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd przyjmuje swój plan działania, opracowany w oparciu o przyjęte przez Walne Zgromadzenie członków główne kierunki działania Stowarzyszenia.
  6. Przyjmuje członków Stowarzyszenia.
  7. Wyklucza członków za naruszenie Statutu i postanowień Władz Stowarzyszenia.
  8. Jest instancją odwoławczą od decyzji i Sądu Koleżeńskiego.
  9. Składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
  10. Powołuje w miarę potrzeb fachowe organy takie jak: komisje, zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia.
  11. Opracowuje plany działania Stowarzyszenia, w tym plany realizacji jego budżetu.
  12. Odpowiada za prowadzenie działalności finansowej.
  13. Zwołuje Walne Zgromadzenie.

&sect, 25 Uchwały, decyzje Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ilości członków zarządu i przy udziale prezesa lub wyznaczonego przez niego jednego z wiceprezesów.

&sect, 26 Komisja Rewizyjna działa w składzie liczebnym 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego.

&sect, 27 Komisja Rewizyjna jest powołana do:

  1. Prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli finansowej Stowarzyszenia.
  2. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu ze swej działalności.
  3. Występowanie z wnioskami pokontrolnymi.
  4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwoływania zebrania Zarządu.
  5. Wnioskowania o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

&sect, 28 Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

&sect, 29 Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadaj ą zwykłą większością głosów.

&sect, 30 Sąd Koleżeński działa w składzie liczebny 3-5 osób i wybiera ze swego grona przewodniczącego. Orzeka w składzie nie niniejszym niż trzy osobowym, któremu przewodniczy przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek składu orzekającego. Postępowanie toczy się wg ogólnie przyjętych zasad procesowych.

&sect, 31 Od decyzji – rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego stronom przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, a w czasie między obradami tego organu do Zarządu Stowarzyszenia.

&sect, 32 Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

  1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu.
  2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami stowarzyszenia.
  3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
  4. Orzekanie o zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze Statutem.
  5. Wnioskowanie o wykluczenie członka ze stowarzyszenia.

&sect, 33 Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

  1. Upomnienie.
  2. Nagana.
  3. Zawieszenie w prawach członka na okres określony w decyzji o zawieszeniu, nie dłużej jednak niż na jeden rok.
  4. Wnioskowanie o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.

&sect, 34 Sąd Koleżeński określa tryb i zasady swojego działania w regulaminie uchwalonym na swoim pierwszym posiedzeniu.

&sect, 35 Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

&sect, 36 Członkowie Sądu Koleżeńskiego mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia, a także występować do tego organu z wnioskami.

V. MAJĄTEK FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.

&sect, 37 Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze tj. aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.

&sect, 38 Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

  1. Składki Członkowskie i wpisowe.
  2. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego.
  3. Dotacje.
  4. Wpływy z działalności statutowej.
  5. Darowizny, zapisy i spadki.
  6. Inne wpływy.

&sect, 39 Nabywanie, zbywanie i obciążenia majątku ruchomego, nieruchomego, składanie oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia leży w Kompetencji Zarządu reprezentowanego w osobach członków Prezydium. Oświadczenia woli w powyższych sprawach składają dwie osoby: Prezes lub upoważniony wiceprezes oraz skarbnik.

&sect, 40 Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialnym za stronę merytoryczną tej działalności jest bezpośrednio skarbnik stowarzyszenia.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

&sect, 41.

  1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 75 % uprawnionych do głosowania.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.
  3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Dodaj komentarz