Posiedzenie Terenowej Rady ds Readaptacji Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego

W dniu 01.12.2011r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego. Posiedzenie to odbyło się w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu . Tematem przewodnim posiedzenia były zmiany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości dotyczącym pomocy postpenitencjarnej.

Posiedzenie otworzył i obrady prowadził v-ce Przewodniczący Rady Terenowej Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych Pan Piotr Hejduk. Na posiedzeniu obecny był Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Paci.

W części merytorycznej posiedzenia RT, tematykę związana ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości omówił Sekretarz Rady Głównej sędzia Włodzimierz Szyszkowski. Zasadniczą zmianą w funkcjonowaniu funduszu pomocy postpenitencjarnej jest jej rozdzielenie na dwie części. Zarówno jedna i druga część różnią się finansowaniem jak i przeznaczeniem. Pozostaje znana nam część dotycząca osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych, członków rodzin osób osadzonych i jej źródła finansowania. Natomiast druga część dotyczy osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tej części źródłem finansowania będą nawiązki orzekane przez Sąd od osób skazanych.

Funkcjonariusze służby więziennej przedstawili informacje dotyczące wykorzystania środków finansowych z funduszu pomocy postpenitencjarnej na przykładzie działań jednostek penitencjarnych. Wyjaśnili również zasady i możliwości zatrudnienia osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Informacje dotyczące wykorzystania środków finansowych z funduszu pomocy postpenitencjarnej przez Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej na przykładzie Okręgu Poznańskiego, Okręgu Konińskiego oraz Okręgu Kaliskiego przedstawiła Pani Irena Szostak, Kurator Okręgowy SO w Poznaniu.

Po zakończeniu obrad RT zaproszeni goście i członkowie RT mieli okazję zwiedzić Areszt Śledczy w Poznaniu.

Fot. Witek Czubak

Dodaj komentarz