Posiedzenie Terenowej Rady ds Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych był gospodarzem kolejnego posiedzenia Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się w dniu 01.06.2012r. Tematem przewodnim tego posiedzenia była readaptacja społeczna osób warunkowo zwalnianych z jednostek penitencjarnych na przykładzie systemu Polski i Stanów Zjednoczonych.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Terenowej Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu SSA Henryk Komisarski.

Po powitaniu wszystkich gości i uczestników posiedzenia przez Przewodniczącego RT, część merytoryczną posiedzenia rozpoczął goszczący w Polsce Sam Black Kierownik Zakładu Rezydencjalnego dla skazanych w Cedar Rapids w Stanach Zjednoczonych.

Jego wystąpienie dotyczyło warunkowego zwolnienia na przykładzie Stanu Iowa w Stanach Zjednoczonych. Sam Black przedstawił zasady warunkowego zwolnienia jak również programy readaptacyjne jakim poddawani są warunkowo zwolnieni, które określane są po oszacowaniu ryzyka powrotu do przestępstwa oraz potrzeb podopiecznego. Następnie głos zabrał Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik, Kierownik Zakładu Resocjalizacji na WSE-UAM , który swoje wystąpienie poświęcił readaptacji społecznej osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych a systemem pomocy społecznej. W swoim wystąpieniu wskazał na konieczność rozpoczęcia procesu readaptacji skazanego od pierwszego dnia osadzenia. Wskazał również na uwarunkowania edukacyjne i społeczne powodujących wejście na drogę przestępstwa przez co zachodzi konieczność rozbudowania systemu edukacyjnego w procesie resocjalizacji. Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik wskazywał na mnogość czynników determinujących proces readaptacji osób skazanych oraz ważny czynnik „naznaczenia społecznego” osób skazanych i jego wpływ na powrót tych osób do społeczeństwa

W dalszej części głos zabrał v-ce Przewodniczący RT SSO Piotr Hajduk, który omówił zasady warunkowego przedterminowego zwolnienia w Polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian. Bardzo interesującym elementem posiedzenia RT było wystąpienie Pani dr Agnieszki Barczykowskiej oraz Pani dr Eweliny Sileckiej. Dotyczyło ono roli kuratora w procesie readaptacji społecznej osób zwalnianych z Zakładów Karnych w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Według Pani dr Agnieszki Barczykowskiej trudno jest mówić o różnicach czy przeprowadzać porównania systemu Polskiego z systemem Stanów Zjednoczonych ze względu na inne modele pracy. Wskazywała jednak na większa rolę jaką pełni kurator w Stanach Zjednoczonych rozpoczynając swą pracę już w pierwszych dniach osadzenia skazanego. Natomiast Pani dr Ewelina Silecka przedstawiła rola kuratora w procesie readaptacji społecznej osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych w Polsce. W swoim wystąpieniu wskazała na korzyści jakie może przynieść praca kuratora podczas całego okresu odbywa kary pozbawienia wolności przez skazanego, a nie tylko praca jaką wykonuje kurator z podopiecznym po opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego. W wystąpieniach tych wskazano również na konieczność zacieśniania współpracy pomiędzy „teoretykami” i „praktykami.

Na zakończenie części merytorycznej głos zabrał mjr SW Zbigniew Dolata, który omawiając temat udzielania warunkowych przedterminowych zwolnień, systemu dozoru elektronicznego na podstawie jednostek OSIW w Poznaniu, podkreślał ważną rolę jaką spełnia współpraca kuratorów z wychowawcami w jednostkach penitencjarnych. Podczas swojego wystąpienia omówił również programy oddziaływania na więźniów, które umożliwiają im podjęcie określonych działań po opuszczeniu Zakładu Karnego.

Po zakończeniu części merytorycznej rozpoczęła się dyskusja, w której udział wzięli praktycznie wszyscy przedstawiciele instytucji i organizacji biorących udział w posiedzeniu RT. Dyskusja rozwijała się dynamicznie i dotyczyła koordynacji działań związanych z pracą z osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne oraz funkcjonowaniem tych osób w warunkach wolnościowych.

Dodaj komentarz