Sprawozdanie z Konferencji i VI Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego w Lęborku

Sprawozdanie z konferencji nt: Teoretyczne i praktyczne przestrzenie resocjalizacji i pracy socjalnej, Lębork (06.07.2012 r.) oraz VI Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego Lębork (07.07.2012 r.)

Dzień Pierwszy Konferencja.

Tradycją stały się nie tylko piłkarskie zmagania na lęborskim boisku, ale co równie ważne, rozgrywki poprzedza konferencyjne spotkanie, w tegorocznej formule współorganizowane przez WWSSE ze Środy Wielkopolskiej. W dalszym ciągu patronem obu wydarzeń pozostaje Burmistrz Miasta Lęborka. Podsumowaniem rocznej aktywności konferencyjnej WSKS, jego działań na rzecz promocji pracy kuratorów sądowych i współpracy ze środowiskami akademickimi z kraju i zagranicy, będzie publikacja książkowa zawierająca teksty uczestników wiosennego seminarium w Środzie Wielkopolskiej, lęborskiej konferencji, gości i przyjaciół stowarzyszenia z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji. Wśród autorów tekstów znajdą się nie tylko pracownicy naukowi polskich i zagranicznych uczelni, praktycy resocjalizacji w tym znacząca grupa kuratorów zawodowych, ale także sędziowie przedstawiający wykładnie przepisów nowelizowanego kodeksu karnego wykonawczego. Szczególną pozycję WSKS potwierdzają recenzenci przygotowanej publikacji, profesorowie związani z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wielkopolskimi środowiskami akademickimi.

Konferencyjne spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku Adam Stenka, który przywitał uczestników obrad i życzył owoców spotkania ważnych także dla funkcjonowania środowisk lokalnych. Jednocześnie reprezentując patrona lęborskich spotkań, przekazał pozdrowienia od burmistrza Lęborka Witolda Namyślaka, przebywającego służbowo w Warszawie. Gościem konferencji był również Sekretarz Miasta Marian Kurzydło.

Występujący po przedstawicielu lokalnego samorządu Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz poinformował uczestników konferencji o działaniach Krajowej Rady Kuratorów, wskazując główne kierunki jej aktywności w bieżącym roku.

Po wystąpieniu Przewodniczącego KRK głos zabrał Prezes WSKS Wojciech Mroczkowski, dziękując przechodzącemu na emeryturę koledze Andrzejowi Martuszewiczowi za wieloletnią aktywność podejmowaną w ramach działań KRK, na rzecz rodzimej służby kuratorskiej. Do słów podziękowań dołączył także Przewodniczący Rady Miasta Adam Stenka. Jednocześnie obaj Panowie wręczyli okolicznościowe upominki wieloletniemu Przewodniczącemu Krajowej Rady Kuratorów.

Pierwszym konferencyjnym prelegentem był doc. dr Przemysław Frąckowiak rektor WWSSE, który w swoim wystąpieniu spojrzał na funkcjonowanie instytucji resocjalizacyjnej, uwzględniając wymiar napięć pomiędzy lokalną problematyką, a sferą szerszych, często globalnych tendencji.

Kolejna prelegentka Anna Maciaszczyk, z-ca kierownika internatu w Zakładzie Poprawczym zwracała uwagę na potrzebę podejmowania skoordynowanych działań, które determinują rzeczywistość oddziaływań wychowawczych, zwiększając ich skuteczność

Anna Kruszyk wychowawca z Zakładu Poprawczego w Poznaniu, wskazała na ważną funkcję w pracy wychowawczej i terapeutycznej, jaką wśród wychowanków odgrywa arteterapia. Prelegentka opisała realizowane w placówce projekty, wskazując osiągane w ramach zajęć cele wychowawcze.

Wacław Nynca z Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach w swoim wystąpieniu, Modelowanie jako warunek (nie)skutecznego wychowania resocjalizującego, nawiązał do przygotowywanych przez siebie badań w ramach dysertacji doktorskiej przygotowywanej na Uniwersytecie Gdańskim.

Kolejnym prelegentem był pierwszy gość zagraniczny Roman Zielonka z Niemiec, który w swoim wystąpieniu skoncentrował się na formach pracy oraz perspektywie skutecznych oddziaływań na osoby trwale bezrobotne w Niemczech. Nasz kolega jest koordynatorem programu Perspective ABS, specjalistą ds. uzależnień, jego doświadczenia pozwoliły uczestnikom konferencji przenieść się na chwilę w nieco inną rzeczywistość, w której działania wychowawczo-korekcyjne kierowane są do grupy osób, które świadomie bądź nieświadomie nie podejmują zatrudnienia. Ciekawym doświadczeniem byłaby możliwość zweryfikowania skuteczności realizowanego programu, nie jest wykluczone, że kolega Roman w przyszłorocznej edycji konferencji takie podsumowanie projektu nam przedstawi.

Przerwa pomiędzy I, a II częścią wystąpień pozwoliła na wymianę opinii, swobodniejsze rozmowy oraz przywitanie grupy brytyjskich kolegów na czele z Robertem Cotterellem, którzy po perypetiach związanych z przybyciem na gdańskie lotnisko, dotarli dopiero na nasze spotkanie.

Druga część konferencji otworzył Sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku Jacek Żółć, który w swoim wystąpieniu nt Prawnych aspektów w pracy kuratora sądowego odniósł się do tych zapisów nowelizowanego kodeksu karnego wykonawczego, które w opinii kuratorów uczestniczących w spotkaniu okazują się kontrowersyjne. Interpretacje Pana Sędziego, merytoryczne, czytelne i okraszone swobodnymi dowcipnymi puentami, spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników lęborskiego spotkania.

Anna Janus – Dębska kurator okręgowy w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa Praga, sekretarz KRK, opisała zagadnienia dotyczące agresji, zauważając, że właśnie wiedza na temat ich specyfiki, pomaga kuratorom wykonującym dozory w określonych typach spraw skutecznie planować oddziaływania korekcyjne.

Dr Ewelina Wojtera kurator delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości RP, opisała w bardzo ciekawy sposób, wyniki projektu badawczego nt Wiktymizacji kuratorów sądowych w Polsce, zgłaszając zarazem szereg postulatów związanych z transformowaniem funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w Polsce w wymiarze zapewnienia bezpieczeństwa kuratorom w ramach wykonywanych przez nich codziennie obowiązków.

Kolejny prelegent, kurator zawodowy Sławomir Stasiorowski z Sądu Rejonowego w Iławie, zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na meandry odpowiedzialności dyscyplinarnej kuratorów zawodowych. Swoboda wypowiedzi kolegi kuratora, wsparta praktyczną wiedzą z zakresu przedstawianej tematyki, stanowiła o dużym zainteresowaniu referatem.

Specyfika pracy kuratora zawodowego na przykładzie Sądu Okręgowego w Poznaniu, to tytuł referatu przedstawionego przez Irenę Szostak kuratora okręgowego w SO w Poznaniu, która wprowadzając w tematykę wystąpienia nawiązała do rzeczywistości codziennej pracy kuratora w naszym kraju. Dwa krótkie filmy, stanowiły treść prelekcji, która w niezwykle trafny sposób opisała nasze codzienne troski. Zarówno te związane z rzeczywistością pracy w biurze, jak i co pionierskie, i co tu ukrywać bardzo odważne, w miejscach zamieszkania podopiecznych. Mocne, nawet niecenzuralne słowa padające z ekranu, a kierowane do kuratora, to doświadczenie dla wielu z nas przecież nieobce. To bardzo ciekawe połączenie słowa i realistycznego obrazu, wywołało zainteresowanie i swego rodzaju poruszenie, wśród słuchaczy. Do tego stopnia rezonując po konferencji, że goście zagraniczni z Niemiec i Wielkiej Brytanii zapragnęli otrzymać kopie obu filmów. Także takich form opowieści o pracy kuratorów w Polsce potrzebujemy, odważnych, bezpośrednich w treści, ale opisujących ważny, często pomijany wymiar naszej codziennej pracy. Gratulujemy kolegom z Poznania.

Ostatnim występującym na konferencji prelegentem był nasz brytyjski kolega Robert Cotterell, jak zawsze sumiennie przygotowany, swobodny, doskonale czujący przed słuchaczami. Tym razem Robert skoncentrował się na pracy brytyjskich kuratorów ze sprawcą i ofiarą przemocy. Prelegent wzbogacił wystąpienie o materiały nt stosowanych programów w pracy ze sprawcami przemocy, opisując mechanizmy kontroli i zajęć korekcyjno – terapeutycznych, którym poddani są skazani za przestępstwa przeciwko najbliższym w Zjednoczonym Królestwie.

Zakończenia konferencyjnych obrad dokonał doc. dr Przemysław Frąckowiak, dziękując uczestnikom spotkania za cierpliwość, jednocześnie życząc wszystkim udanego pobytu w Lęborku, przypominając o wieczornym spotkaniu i jutrzejszych sportowych zmaganiach.

Wieczór pierwszy – spotkanie w Różanej.

Tradycją już kilkuletnią, pozostają spotkania pokonferencyjne w lęborskim klubie Różana. To w tym miejscu społeczność turniejowa znajduje czas na swobodniejsze rozmowy i podsumowania pokonferencyjne. O obliczu tych wieczornych debat, stanowią spotkania przyjaciół z różnych części Polski i zagranicy, znajdujących czas, aby w ten lipcowy weekend odwiedzić Lębork. Wieczór po konferencji to moment, w którym wybrzmiewają futbolowe tematy: strategie gry i obserwacje zachowania boiskowych rywali. Czyli to wszystko co stanowi o oryginalności lęborskich spotkań, gdzie koleżeństwo, tematyka zawodowa i rywalizacja sportowa, integrują nas i pozwalają zatopić się w tym jedynym w swoim rodzaju kuratorsko – sportowo – wakacyjnym doświadczeniu. Hasło główne wieczoru: oszczędzajmy się bo jutro gra, jest przez wszystkich uczestników w praktyce realizowane.

Dzień Drugi – Turniej.

Tegoroczne rozgrywki różniły się od zeszłorocznego spotkania tym, że jeden z uczestników wycofał się z Turnieju /Policja Lębork/. Dlatego też grało tylko siedem drużyn, ale jak grało! Turniej obfitował w dramatyczne wydarzenia, gorące spory /dotyczące rozegrania półfinałów/, przyjazd ambulansu i udzielanie pomocy medycznej potrzebującym, samobójcze bramki, parady bramkarzy, twardą grę i co bardzo ważne, coraz wyższy poziom sportowy. Każdy mecz, to coraz częściej wielkie wyzwanie, a ambicja sportowa i determinacja piłkarzy wzbudza podziw. Emocje tak wielkie na boisku, tłumią się same po zakończeniu rozgrywek, a dekoracja drużyn, to czas odprężenia i docenienia kunsztu zwycięzców. Po zamknięciu turniejowych zmagań, tym razem dokonanych przez Sekretarza Miasta Lęborka Mariana Kurzydło, nadszedł czas odprężenia przy apetycznym jadle na czele z naszą specjalnością, czyli pieczonym prosiakiem. Paluchy … wylizane!

A oto turniejowe wyniki:

I. SR w Lęborku, II. APBO /W. Brytania/, III. Kuratorzy Okręg Szczeciński, IV. Kuratorzy Okręg Warszawa-Praga, V. Samorząd lęborski, VI. Kuratorzy Okręg Poznański, VII. SO Słupsk.

Wieczór drugi – Klubowe szaleństwo.

To moment kiedy spotykamy się wszyscy na parkiecie subtelnie zatracając się w zabawie.

Tegoroczne lęborskie spotkanie obfitowało w wiele wydarzeń, krytyczna analiza dokonana z pewnego dystansu, pozwala dokonywać korekt w organizowaniu przyszłorocznych wydarzeń: np. zmianę sali konferencyjnej na salę rajców lęborskiego ratusza, gdzie bardziej kameralne pomieszczenie, pozwoli na inicjowanie konferencyjnych debat i dyskusji. Rozgrywki piłkarskie mogą być wzbogacone o uczestnictwo kolejnych ekip zagranicznych: kuratorów z Niemiec i Francji. To wszystko przed nami. Warto jednocześnie zauważyć, że w Lęborku realizuje się pewien modelowy wzorzec, w który cyklicznie, środowisko kuratorskie /WSKS/ przy wsparciu i pod patronatem lokalnego samorządu, tworzy przedsięwzięcie, w którym probacja zajmuje należne jej miejsce, w obszarze współpracy i działań na rzecz społeczności lokalnych.

Nie sposób jednak na koniec nie podziękować kuratorom z lęborskiego ZKSS za zaangażowanie w organizowanie konferencji i turnieju, bo bez ich aktywności, kolejna edycja wydarzenia nie byłaby możliwa.

Dodaj komentarz