Posiedzenie Terenowej Rady ds Readaptacji I Pomocy Skazanym Wojewódzctwa Wielkopolskiego

Członkowie Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych wraz z jego członkami z Sądu Okręgowego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie współorganizowali i uczestniczyli w kolejnym

Plenarnym Posiedzeniu Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego.

W dniu 11 grudnia 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie to miało miejsce w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Tematem posiedzenia był dozór elektroniczny jako alternatywa dla kary pozbawienia wolności.

Program posiedzenia wyglądał  następująco:

Posiedzenie Plenarne

Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Województwa Wielkopolskiego

w dniu 11 grudnia 2012 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

Dozór elektroniczny jako alternatywa dla kary pozbawiania wolności.

  1. Powitanie uczestników posiedzenia – przez  Przewodniczącego Rady  Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu SSA Henryka Komisarskiego.      
  2. Część merytoryczna posiedzenia Rady Terenowej – wystąpienia tematyczne członków Rady  oraz  zaproszonych gości:

„System Dozoru Elektronicznego w polskim wymiarze sprawiedliwości”

Pan Gen. Paweł Nasiłowski, Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego w Ministerstwie Sprawiedliwości

„Wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE w okręgu   poznańskim”

Pan v-ce Przewodniczący Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych SSO Piotr Hejduk

„Dozór elektroniczny w praktyce”

Pani Agnieszka Pasiewicz, Kurator specjalista Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wraz  ze skazanym objętym dozorem elektronicznym

Przerwa – 15 minut

„Rola służby więziennej w Systemie Dozoru Elektronicznego”

Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu

III. Dyskusja

  1. Zakończenie posiedzenia – podsumowanie obrad Rady Terenowej przez Przewodniczącego Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego  Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu SSA Henryka Komisarskiego.      

W posiedzeniu wzięli udział między innymi  przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Zespołu Obsługi Centrali Monitorowania Systemu Dozoru Elektronicznego, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi okręgów poznańskiego, kaliskiego i konińskiego, pracownicy naukowi wyższych uczelni,  Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, Zakładu Poprawczego w Poznaniu, Wielkopolskiej Komendy OHP.

Posiedzenie otworzył v‐ce Przewodniczący Rady Terenowej – Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych SSO Piotr Hejduk.

Po powitaniu wszystkich gości i uczestników  posiedzenia głos zabrała Pani Barbara Wilamowska Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Systemu Dozoru Elektronicznego oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W swoim wystąpieniu przedstawiła aspekty prawne dotyczące odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, dane statystyczne wskazujące na celowość  funkcjonowania  w polskim systemie karnym takiego sposobu odbywania kary oraz  kierunki  zmian w przepisach prawnych  dotyczących SDE.

W  dalszej części spotkania Kierownik Zespołu Obsługi Centrali Monitorowania kpt. Michał Ajdarow omówił jak działa system dozoru elektronicznego od strony technicznej, z jakich składa się elementów, na czym polega obsługa systemu i kontrola skazanych odbywających karę w SDE.

Prof. dr hab. Piotr Stępniak – Kierownik Zakładu Penitencjarystyki UAM podjął  temat teoretycznych aspektów odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego jako alternatywy dla kary izolacyjnej.

Specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu mjr Zbigniew Dolata poruszył sprawy związane z organizacją i przygotowaniem osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych do odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Kurator Specjalista Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wystąpiła wspólnie ze skazanym odbywającym karę w systemie dozoru elektronicznego. Omówiła praktykę wykonywania kary w SDE.  Skazany przedstawił jak wygląda odbywanie kary w tym systemie oraz chętnie odpowiadał na licznie zadawane pytania.

Po zakończeniu części merytorycznej rozpoczęła się dyskusja, w której udział wzięli wszyscy przedstawiciele instytucji i organizacji biorących udział w posiedzeniu Rady Terenowej. Podejmowano głównie tematy dotyczące problemów związanych z odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego, na jakie napotykają w codziennej pracy sędziowie penitencjarni, kuratorzy sądowi, pracownicy służby więziennej, pracownicy socjalni. Zgłaszane uwagi będą rozpatrywane w dalszym rozwoju systemu, w celu jego usprawnienia i upowszechniania jako skuteczną karę odbywaną w warunkach wolnościowych.

Dodaj komentarz