Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej

WWSSE Środa Wlkp., ul. Surzyńskich 2

Dzień 1 23.05.2013

1000 otwarcie Konferencji doc. dr Przemysław Frąckowiak, rektor WWSSE

prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, prorektor WWSSE

prof. dr hab. Anatoliy Demyanchuk, MEHU w Równym

1030-1100 Wystąpienia gości specjalnych

1100-1120 prof. dr hab. Zbyszko Melosik Młodzież a przemiany kultury współczesnej

1120-1140 prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski Środowisko subiektywne i współkreowane przez jednostkę jako podłoże edukacyjnej inter- i intraaktywności

1140-1200 przerwa kawowa

1200-1220prof. dr hab. Marek Konopczyński Miary efektywności w resocjalizacji

1225-1245prof. dr hab. Wiesław Ambrozik System resocjalizacji nieletnich – kryzys czy nieuspołecznienie?

1250-1310prof. dr hab. Beata Maria Nowak Efekt synergii w resocjalizacji systemowej

1310-1330 przerwa kawowa

1330-1345dr Piotr Chomczyński Efektywność resocjalizacji w zakładach poprawczych w kontekście polityki instytucji kontrolnych. Rozważania nad filozofią kontroli

1345-1400dr Przemysław Frąckowiak  Standardy oceny procesu resocjalizacji nieletnich w warunkach

zakładu poprawczego

1400-1415mgr Sebastian Dec  Uwarunkowania efektywności pracy zakładu poprawczego

1415-1430dr Agnieszka Barczykowska  Idea evidence based practice w działalności resocjalizacyjnej

1430-1445 dr Anna Knocińska  Wielowymiarowość zagadnienia oceny efektywności ratownictwa społecznego

1445-1500 dr Jolanta Spętana Profilaktyka egzystencjalna wobec procesów resocjalizacji
i readaptacji społecznej

1500-1530 obiad………..………..

1530-1545mgr Wojciech Mroczkowski  Sprawnościowe konteksty kurateli sądowej

1545-1600 dr Maciej Bernasiewicz,  O efektywności w pracy profilaktycznej w środowisku otwartym

dr Monika Noszczyk-Bernasiewicz  oraz w resocjalizacji instytucjonalnej

1600-1615 dr Joanna Rajewska – de Mezer  Znaczenie specjalistycznego poradnictwa prawnego w procesie readaptacji społecznej osób opuszczających zakład poprawczy

1630 – 1800 Sesja panelowa

Panel I Profilaktyka

Moderatorzy: Prof. dr hab. Beata Maria Nowak,
dr Anna Knocińska, dr Przemysław Frąckowiak

dr Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
Readaptacja miejskiej przestrzeni publicznej przez dzieci ulicy

Paulina Białobrzewska
Rola wolontariatu w profilaktyce społecznej

mgr Patrycja Miśko
Efektywność nadzoru kuratorskiego – uwarunkowania, złożoność oraz (brak) możliwości jej oceny

mgr Justyna Wardęcka
O potrzebie wspierania szans życiowych dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku średniego miasta

mgr Elżbieta Stępa
Poczucie bezpieczeństwa, zapobieganie przestępczości – skuteczna profilaktyka

mgr Barbara Robaszkiewicz
Wysokoprogowy program leczenia substytucyjnego – pomysł na efekt zdrowienia w uzależnieniu opatowym

mgr Lund Elżbieta
Społeczne przystosowanie obcokrajowca do funkcjonowania w rzeczywistości polskiej

mgr Dariusz Hybś
Działania straży gminnych (miejskich) w zakresie profilaktyki na przykładzie Straży Miejskiej Kalisza

mgr Anna Hedrych-Stanisławska, mgr Sylwia Jabłońska
Prakseologiczne konteksty profilaktyki przestępczości. Casus kary pozbawienia wolności

Panel II Resocjalizacja

Moderatorzy: Prof. dr hab. Marek Konopczyński,
dr Piotr Chomczyński, mgr Sebastian Dec

dr Hanna Karaszewska, mgr Sonia Dzierzyńska-Breś
Zjawisko wykluczenia społecznego jako bariera dla procesu readaptacji społecznej wychowanków zakładów poprawczych

dr Ewelina Silecka
Efektywność resocjalizacji nieletnich przestępców w opinii przyszłych resocjalizatorów

mgr Sylwia Dec
Indywidualny plan resocjalizacji w praktyce funkcjonowania zakładu poprawczego

mgr Anna Kruszyk-Pytlik
O relatywizmie miar resocjalizacyjnego sukcesu

mgr Izabela Maciaszczyk
Kształtowanie kompetencji społecznych wychowanków Zakładu Poprawczego w Poznaniu

mgr Michał Tkaczyk
Kształcenie wychowanków zakładów dla nieletnich

mgr Katarzyna Iwińska, mgr Dominik Piotrowski
Rola wolontariatu w procesie resocjalizacji na przykładzie Zakładu Poprawczego w Poznaniu

dr Hubert Kupiec
Dialog wychowawczy jako warunek efektywności resocjalizacyjnej

dr Hubert Tomkowiak
Well-being – implikacje dla skuteczności

 

Panel III Readaptacja społeczna

Moderatorzy: : Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik,
dr Michał Szykut, dr Jolanta Spętana

dr Paweł Popek
Proaktywność i odpowiedzialność jako warunki pozytywnej readaptacji społecznej

dr Jan W. Michalski
Zarządzanie służbą kuratorską w procesie wykonywania kar wolnościowych

dr Monika Pawłowska
Wzmacnianie aktywnych form integracji społecznej z perspektywy poradnictwa zawodowego na przykładzie projektu systemowego „Pomocna Dłoń Plus” 2012 – komunikat z badań

mgr Bożena Szot
Profilaktyka, readaptacja czy resocjalizacja? – teza: poszukiwanie spójności w praktyce

mgr Paulina Wierkowicz-Zawistowska
Mama wraca do życia społecznego, czyli readaptacja

społeczna w kontekście macierzyństwa

mgr Ewa Woźna-Płusa
Mosty zamiast murów. O utrudnionej komunikacji między kuratorem sądowym a dozorowanym

mgr Sylwia Łysakowska
Rodzina zastępcza jako wsparcie w readaptacji społecznej dla rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych

mgr Skowrońska-Pućka Agnieszka
Proces usamodzielniania małoletnich rodziców jako forma profilaktyki marginalizacji i wykluczenia społecznego

mgr Mariusz Kościelniak
Probacyjny model kurateli sądowej w Polsce. Wybrane zagadnienia

Dzień 2 24.05.2013

1000 -1130

prof. dr hab. Wojciech J Maliszewski Kompetencje perswazyjne w resocjalizacji

prof. dr hab. Jan Włodarek Uwarunkowania efektywności profilaktyki i resocjalizacji nieletnich

prof. dr hab. Kazimierz Kotlarski Wsparcie w ciągu całego życia, jako warunek społecznego

wzrastania człowieka

prof. dr hab. Eugeniusz Kameduła Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży

1130-1200 przerwa kawowa….

1200 – 1500

prof. George Nelson (USA) Uniwersytet w Utah – USA

Robert J. Cotterell (GB) Senior Probation Officer, Association of Black Probation Officers, Sheffield, England

dr Michał Szykut (Polska) Probacja w Polsce i w Wielkiej Brytanii w percepcji kuratorów zawodowych z obu krajów

dr Maciej Muskała (Polska) Ośrodek Glen Mills School – charakterystyka oddziaływań

doc. dr Diana Popowa (Ukraina) Edukacja wielokulturowa w kontekście profilaktyki społecznej ekstremizmu i ksenofobii

dr Lilia Mielniczuk, dr Tamara Paguta (Ukraina) Społeczno-edukacyjny program profilaktyki zachowań dewiacyjnych wśród młodzieży

prof. dr Olena Yanytska (Ukraina) Cechy wizualnego myślenia nastolatków

dr Lidia Zawacka, dr Żanna Sotnyk (Ukraina) Stan zdrowia dzieci w wieku szkolnym, zamieszkujących obszar skażenia radioaktywnego

Wadim Kowal (Ukraina) Profesjonalnie kierowane wychowanie fizyczne jako niezbędny element socjalizacji młodych

Roman Zielonka (Niemcy) Praca socjalna z długoterminowo bezrobotnymi w Niemczech

– realizacja projektu Perspective A.B.S.

1500 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI…

1500-1600 obiad….

Dodaj komentarz