Lębork 2013 – sprawozdanie

Tegoroczne lęborskie spotkania, jeszcze przed konferencyjnym startem nabrały szczególnego charakteru. Co zatem wpłynęło na tę zmianę, odstąpienia od swego rodzaju rutyny, nie rozumianej jednak w tym wypadku pejoratywnie? Po pierwsze: otwarcie się w ramach spotkania konferencyjnego na nowe środowiska uniwersyteckie oraz instytucje zajmujące się pomocą i wsparciem. Tym razem gościliśmy przecież pracowników dydaktycznych z kilku uniwersytetów: poznańskiego, szczecińskiego, toruńskiego, Politechniki Koszalińskiej i WWSSE w Środzie Wielkopolskiej. Dodatkowo w konferencji i turnieju uczestniczyli studenci i doktoranci uniwersytetów: poznańskiego i toruńskiego. Po drugie: założenie krytycznej perspektywy spojrzenia na konferencyjną tematykę, co w efekcie stanowiło o oryginalności i wyjątkowej aktualności niektórych wystąpień. Dzięki temu recepcja konferencyjnych referatów, była w naszej ocenie, zdecydowanie lepsza niż dotychczas. Po trzecie: co dla całego przedsięwzięcia jest bardzo ważne, gościem spotkania był Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku, który uczestniczył aktywnie w tegorocznej konferencji. Po czwarte: w rozgrywkach turniejowych uczestniczyło po raz pierwszy 9 zespołów, w tym 2 reprezentujące instytucje pomocowe tj. Fundację Barka oraz Stowarzyszenie Monar z Rożnowic. Zatem w ramach piłkarskich zmagań spotkały się środowiska, które poza boiskiem, najczęściej kontaktują się &hellip,w ramach relacji determinowanych przepisami prawa. Tym razem kontakt był zupełnie inny, motywowany sportową rywalizacją. Po piąte: w ramach konferencyjnego spotkania odbyła się premiera książki, jej roboczej jeszcze wersji, w której znaczna część tekstów była autorstwa osób związanych z WSKS, a samo stowarzyszenie, jest jednym z inicjatorów przedsięwzięcia, co jest także ważne, dla nieodległej przecież 15 rocznicy działalności naszego stowarzyszenia. To tyle tytułem wstępu, poniżej autorski opis lipcowych zmagań.

Dzień Pierwszy – Konferencja.

Tegoroczna konferencja odbyła się w Sali Rajców w Starostwie Powiatowym w Lęborku, dlatego też obrady otwierał Starosta Powiatu Lęborskiego Witold Tyburski, który nawiązywał do specyfiki tego miejsca i w tym kontekście sytuował konferencyjne spotkanie. Przewodniczący Rady Miasta Lęborka Adam Stenka wskazywał natomiast na ciągłość i konsekwencję organizatorów lęborskich wydarzeń, zwracając uwagę na ogólnopolski i międzynarodowy charakter spotkania. Wojciech Mroczkowski, Prezes WSKS, zaakcentował aktualność tematyki konferencyjnej, uwzględniając perspektywę przekształceń rodzimej probacji.

Merytoryczną część lęborskiego spotkania zainaugurował doc. dr Przemysław Frąckowiak rektor WWSSE w Środzie Wielkopolskiej. Jego referat udanie wprowadził słuchaczy w rozważania dotyczące krytycznych spostrzeżeń w wymiarze resocjalizacyjnych funkcji kapitału społecznego.

Jednocześnie kontynuacją rozważań kolegi doc. dr Frąckowiaka było odwołujące się do pryncypiów oddziaływań pomocowo – resocjalizacyjnych, przesłanie autorstwa nieobecnego Księdza Profesora dr hab. Czesława Kustry z WNP UMK w Toruniu ,który w autorskim, niepublikowanym wcześniej tekście, podzielił się z uczestnikami konferencji swoimi przemyśleniami na temat źródeł, w tym także kuratorskich oddziaływań, sytuując je bezpośrednio w judeochrześcijańskiej perspektywie naszych cywilizacyjnych i kulturowych korzeni /pełny tekst Ks. Profesora Kustry dostępny jest na stronie internetowej WSKS/.

Kolejnym prelegentem był kolega Robert Cotterell, który w tym roku przedstawił bardzo interesującą analizę sytuację probacji w Zjednoczonym Królestwie, uwzględniając kontekst koncepcji prywatyzacji /!?/ części dotychczas wykonywanych przez kuratorów zadań. Wystąpienie kolegi Roberta zainicjowało dyskusję, w której znaczący głos zabrali Kurator Okręgowy Irena Szostak, Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku Sędzia Dariusz Dumanowski i Kurator Okręgowy Tadeusz Jedynak.

Wystąpienie dr Pawła Popka z Uniwersytetu Szczecińskiego, koncentrowało się na przedstawieniu koncepcji wsparcia oddziaływań probacyjnych, poprzez działania stymulujące aktywność i odpowiedzialność, wzbogacone o wskazanie konkretnych form pracy przydatnych praktykom resocjalizacji.

Każda konferencja posiada swoich bohaterów, liderów lub lidera, którego wystąpienie ogniskuje zainteresowanie, determinuje często pokonferencyjne refleksje. Jednym z bohaterów lęborskiego spotkania, był doktorant Filozofii UMK w Toruniu kolega Tomasz Siwiec. Jego pasja i zaangażowanie w wystąpienie, w którym wykorzystując dostępny sobie zakres wiedzy z zakresu etyki, dokonał błyskotliwej analizy Kodeksu Etyki Kuratora Sądowego, spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem uczestników konferencji. Wskazania wynikające z analizy kolegi doktoranta, winny skłonić środowisko kuratorskie do rozważenia poważnych zmian w tym jakże ważnym dla nas dokumencie. Szczegółowa analiza KEKS-u /to skrót używany przez autora/ znajdziecie Państwo w promowanej na konferencji publikacji. Zachęcam do zapoznania się i indywidualnej oceny.

Pierwszą część konferencji zamknęło wystąpienie nt Obrazu kuratora sądowego w popkulturze, autorstwa studentów IV roku WNP UMK w Toruniu: Alicji Kamyszek, Klaudii Chojnackiej, Katarzyny Chojnackie, Celiny Janus i Dawid Dębowskiego. Prezentacja została wyłoniona spośród 14 uczestniczących w konkursie w ramach zajęć z Europejskich systemów resocjalizacji na UMK w Toruniu. Prezentacja oraz sonda uliczna przygotowana przez studentki Angelikę Kulewską i Ewę Szymczak, pokazuje pewien wybiórczy, ale jednak interesujący, współczesny obraz kuratora sądowego /prezentacja i sonda są dostępne na stronie internetowej WSKS/.

Po przerwie prelekcje zainaugurował kolega Roman Zielonka z Niemiec. Kolejny raz spostrzeżenia kolegi Romana, wynikające z jego pracy w firmie GSM Training and Integration GMBH, wprowadzającej i realizującej projekty socjalnego wsparcia na terenie Europy, uświadomiły uczestnikom spotkania, szerokie możliwości działań, jakie daje kuratorom niemieckim, współpraca z tego rodzaju podmiotami.

Kolejne wystąpienie autorstwa Ks. dr Mariusza Kołacińskiego, dotyczyło pomocy i wsparcia osób starszych. Prelegent jest etykiem, pracownikiem dydaktycznym Politechniki Koszalińskiej oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładającym gościnnie na wielu europejskich uniwersytetach. Ks. dr Mariusz wskazał na interdyscyplinarność koncepcji realizowanego w Koszalinie modelu opieki nad osobami starszymi. Interesującymi dla słuchaczy były argumenty, których używał występujący dla opisu referowanego konceptu opieki: autonomia, rozwój i wolność osoby starszej. Atrakcyjność wystąpienia wzbogaciły żarty językowe oraz wypowiedzi pracujących nad koszalińskich projektem sióstr zakonnych z Włoch i Filipin.

Reprezentująca Fundację Pomocy Wzajemnej Barka Dagmara Szlandrowicz, przedstawiła funkcjonowanie fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia partners lokalnych, a w konsekwencji wykorzystywania ekonomii społecznej do integracji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Ostatnimi występującymi, byli koledzy kuratorzy Marek Fons i Andrzej Stępniak, reprezentujący Krajowe Stowarzyszenie Resocjalizacji. Kuratorzy zawodowi przestawili uczestnikom konferencji realizowane projekty profilaktyczne i resocjalizacyjne. Ciekawym konceptem był wprowadzany z powodzeniem przez kolegów, program odwiedzania przez uczniów zakładów karnych w formule wizyt studyjnych. Wystąpienie kolegów zainicjowało ciekawą dyskusję, w której pytano kuratorów z Poznania min. o ich kolejne projektowe plany.

Podsumowania obrad dokonali doc. dr Przemysław Frąckowiak i dr Michał Szykut, dziękując wszystkim uczestnikom konferencji za cierpliwość, a prelegentom za interesujące wystąpienia.

Wieczór – wciąż dzień pierwszy.

Tradycją wydarzeń w Lęborku pozostaje wieczorne spotkanie w Klubie Różana, poprzedzające piłkarskie rozgrywki. To tutaj dokonuje się oceny konferencyjnych wystąpień, analizuje się sytuację rodzimej probacji, ale także wiedzie się swobodne, letnie koleżeńskie rozmowy na tematy planów wakacyjnych podróży. Warto jednak zauważyć, że mamy także do czynienia z wymianą mniej, bądź bardziej oficjalną, strategii futbolowych, poprzedzających rozgrywki dnia turniejowego. Nie sposób nie zauważyć, że pomimo intensywnego zaangażowania w wieczorne spotkanie, niektóre z drużyn odniosły w tegorocznych rozgrywkach najlepsze rezultaty w historii swoich startów. Szanowni państwo, nic tylko kopiować sposób przygotowań.

Dzień drugi – turniej.

Tegoroczny Turniej wzbogaciły zajęcia sportowe prowadzone przez studentów WNP UAM w Poznaniu oraz WNP UMK w Toruniu z dziećmi objętymi opieką streetworkerów z terenu Lęborka. Rozgrywki piłkarskie, jak zawsze charakteryzowało zaangażowanie i walka do końcowego gwizdka sędziego. Każdy ze startujących w turnieju zespołów robił wszystko, aby jak najlepiej wypaść w końcowej klasyfikacji, ale co szczególnie ważne, pomimo zostawionego na boisku serca i wyjątkowych emocji, zawsze grano fair play. Końcowa kwalifikacja VII Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego przedstawia się następująco:

1. Sąd Rejonowy w Lęborku.

2. Sąd Okręgowy w Słupsku.

3. Kuratorzy z Okręgów Warszawskich.

4. Probacja Team – kuratorzy z okręgu szczecińskiego.

5. ABPO Team – Wielka Brytania.

6. Kuratorzy z Okręgu Poznańskiego.

7. Samorząd Lęborski.

8. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.

9. Monar Rożnowice.

Wieczór – dzień drugi.

Tym razem wyjechaliśmy do Łeby, aby w jednym z uroczo położonych nad brzegiem morza klubów, oddać się ochoczo zabawie, w wielu wypadkach krzesząc ostatki sił. Warto było.

Podsumowanie.

Wskazane we wstępie sprawozdania nowe elementy charakteryzujące tegoroczne lęborskie wydarzenia udowadniają, że udaje nam się z powodzeniem realizować swego rodzaju triadę aktywności: konferencja o coraz wyższym poziomie merytorycznym /w tym także działalność wydawnicza/, rozgrywki piłkarskie o coraz większym prestiżu oraz działania na rzecz potrzebujących pomocy, w tym roku dla dzieci z lęborskich placówek opiekuńczych /co prawdopodobnie stanie się już tradycją/. Najważniejsze jednak, moim zdaniem jest to, że coroczne lęborskie spotkania owocują powstaniem swego rodzaju społeczności: kuratorów z wielu miejsc kraju i za granicy, pracowników dydaktycznych uczelni wyższych, studentów, pracowników instytucji i organizacji pomocowych, którzy w tym letnim, zdawać by się mogło niesprzyjającym terminie, przyjeżdżają do Lęborka i aktywnie uczestniczą w corocznych spotkaniach.

Na zakończenie chciałbym bardzo podziękować tym wszystkim, bez których zaangażowania, nie byłoby możliwości realizowania tegorocznych spotkań: przede wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kolegi Sławomira Tutakowskiego z UM w Lęborku /za wyjątkowy hart ducha w sytuacji kryzysowej/ oraz doc. dr Przemysławowi Frąckowiakowi rektorowi WWSSE /za działalność wydawniczą i merytoryczne wsparcie/, a Wojtkowi Mroczkowskiemu Prezesowi WSKS za stałą gotowość do współpracy. Szczególnie dziękuję Pani Alicji Zajączkowskiej Burmistrzowi Miasta Lęborka i Witoldowi Tyburskiemu Staroście Powiatu Lęborskiego, bez pomocy których, tegoroczna konferencja nie odbyłaby się w opisywanej formule.

Zatem do zobaczenia za rok! Zapraszamy.

Michał Szykut

Dodaj komentarz