I Międzynarodowe Seminarium Za Kurtyną Resocjalizacji

1_gra.jpg2_gra.jpgI Międzynarodowe
Seminarium
Za kurtyną resocjalizacji.
Droga do wolności
www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl
Toruń, 28 marca 2014

 

Toruń, dnia 12 lutego 2014 r.

 

Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów I Międzynarodowego Seminarium Za kurtyną resocjalizacji. Drogado wolności, które odbędzie się na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 28 marca 2014 r., zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Współorganizatorem i patronem tego przedsięwzięcia zaangażowane jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Oryginalność koncepcji seminarium zakłada uczestnictwo grup studentów, doktorantów i osób przygotowujących się do habilitacji z kilkunastu ośrodków akademickich w kraju i za granicy, którzy odwiedzą UMK w Toruniu nie tylko po to, aby uczestniczyć biernie w konwencjonalnym spotkaniu konferencyjnym, ale przede wszystkim po to, aby przedstawić koncepcje swoich prac naukowych na poziomie magisterskim, doktorskim i habilitacyjnym. Jednocześnie koncept seminarium zakłada poddanie surowej ocenie prezentowanych koncepcji badawczych uczestnikom obrad.

Zarazem projekty badawcze będą weryfikowane przez praktyków: sędziów, kuratorów, pracowników służby więziennej i zakładów poprawczych, organizacji pozarządowych z kraju i za granicy. Dlatego też wśród uczestników seminarium będziemy gościć reprezentantów min.: Ministerstwa Sprawiedliwości, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, przedstawicieli brytyjskiej probacji i Krajowej Rady Kuratorów. Tak szerokie spektrum uczestników w tym studentów i pracowników dydaktycznych: Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Pedagogium, WWSSE w Środzie Wielkopolskiej, Akademii Pomorskiej w Słupsku, stwarza możliwość zaprezentowania i zrealizowania nowego oryginalnego przedsięwzięcia, którego użyteczności w wymiarze teorii i co szczególnie ważne, praktyki, nie sposób przecenić.

Koncepcja twórców seminarium zakłada także, obok cykliczności wydarzenia, wydanie oryginalnej publikacji naukowej podsumowującej seminaryjne debaty i spory, wzbogaconej właśnie o stenogramy obrad i zapis dźwiękowych elementów debaty.

Seminaryjną wymianę opinii poprzedzi spotkanie w dniu 27.03.14 r. nt. Komparatystycznych perspektyw koncepcji przekształceń probacji. W ramach debaty wystąpią przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, goście reprezentujący służby probacyjne z Wielkiej Brytanii, członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, reprezentanci środowiska kuratorów zawodowych z wielu okręgów sądowych z kraju, pracownicy dydaktyczni krajowych uczelni oraz studenci. Celem spotkania jest krytyczne spojrzenie na koncept przekształceń funkcjonowania służby kuratorskiej w Polsce, przez pryzmat doświadczeń transformacji probacji w innych krajach.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obu przedsięwzięciach.

Informacje nt Seminarium i towarzyszących zdarzeń, znajdziecie Państwo na stronie

https://www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl/.

Z poważaniem

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. Małgorzata Kowalczyk Prof. UMK

Dodaj komentarz