Lębork 2015

gra.jpg

Lębork, dnia 26 maja 2015 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako konsekwencja oddziaływań probacyjnych oraz IX Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na lęborskie wydarzenia.

Tytuł tegorocznej konferencji nawiązuje do tego obszaru refleksji nad specyfiką oddziaływań kuratorskich, który bardzo często pomijany jest milczeniem nie tylko w literaturze przedmiotu, ale również nie stanowi istotnego elementu wewnątrzśrodowiskowej debaty. Z perspektywy rodzimych doświadczeń, wskazywanie na tak bliskie relacje pomiędzy bezpieczeństwem środowisk lokalnych a działaniami kuratorów sądowych, wydaje się być mało interesujące zarówno dla przedstawicieli środowisk akademickich, jak również dla praktyków.

Dlaczego tak się dzieje, skoro to właśnie kuratorzy sądowi z racji wykonywanych przez siebie zadań – stając się emisariuszami wymiaru sprawiedliwości w społecznościach lokalnych – współpracują z instytucjami, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi na rzecz pomocy, wsparcia i kontroli osób skazanych prawomocnymi wyrokami sądów. Zarazem konsekwencją ich szeroko rozumianej pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej, jest niejednokrotnie jurydyczna poprawa osób poddanych ich oddziaływaniu, co bezpośrednio stymuluje wzrost bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych. W opinii organizatorów spotkania, efekty pracy kuratorów obu specjalności są właśnie bezpośrednio identyfikowane w społecznościach miast i gmin.

Dotychczasową tradycją lęborskich spotkań było podejmowanie ważnych tematów dla funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce – sytuowanych w kontekście szerokiej perspektywy resocjalizacyjnej – często w odważnej i oryginalnej formule. Tej tradycji zamierzają organizatorzy pozostawać konsekwentnie wierni. Tegoroczna konferencja odbędzie się dnia 3 lipca 2015 roku w Ratuszu Miejskim przy ul. Armii Krajowej w Lęborku. Rozgrywki Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego rozpoczną się na Stadionie Miejskim w Lęborku dnia 4 lipca 2015 roku o godz. 9:30.

Komitet Organizacyjny

Dodaj komentarz