Seminarium – Wągrowiec 2015

Dnia 28.10.2015r. w Wągrowcu odbyło się seminarium poświęcone tematyce:

Nieletni i ich świat…, zapobieganie demoralizacji w środowisku lokalnym.

 

Seminarium zorganizowane zostało przez Zespół Kuratorów sądowych ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Wągrowcu, Gnieźnieńską Wyższą Szkołę Milenium oraz Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu, pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.

Z zaproszenia na seminarium skorzystało około 200 osób, wśród których uczestniczyli kuratorzy sądowi okręgu poznańskiego, nauczyciele i dyrektorzy szkół z całego powiatu wągrowieckiego i innych placówek zajmujących się sprawami nieletnich: funkcjonariusze policji, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, wychowawcy ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych.

Z zaproszenia skorzystali również starosta Tomasz Kranc i burmistrz Krzysztof Poszwa, wiceprezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu sędzia Rafał Agaciński oraz Kuratorzy Okręgowi z Sądu Okręgowego w Poznaniu : Irena Szostak, Wojciech Mroczkowski i Jarosław Konarkowski.

Seminarium prowadziła Iwona Nowak- kierownik zespołu kuratorów sądowych ds. rodzinnych i nieletnich i jednocześnie kierownik Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu.

Zaproszonych gości, prelegentów i uczestników powitał również prof. GSW Hubert Paluch oraz starosta Tomasz Kranc.

Celem seminarium było zdiagnozowanie obecnego problemu demoralizacji dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym oraz wymiana poglądów, doświadczeń i kompetencji w zakresie jej zapobiegania. Skierowane do kuratorów sądowych, pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, funkcjonariuszy policji. W trakcie podsumowania ustalono, że w celu skutecznego zapobiegania demoralizacji niezbędna jest współpraca wielu osób. W działaniach zapobiegawczych jak zawsze szczególną rolę powinna odgrywać rodzina, szkoła ale i społeczność lokalna.Rozwój cywilizacyjny , cybertechnologii w szczególności Internetu i telefonii komórkowej powoduje, że mamy do czynienia z nowymi , nieprzewidywalnymi zachowaniami, noszącymi znamiona demoralizacji. Zjawisko to ma ogromny zasięg i dotyczy coraz częściej nie tylko społeczności wykluczonych. System opieki i wychowania ma dobrze rozwiniętą sieć specjalistycznych instytucji i placówek dla dzieci i młodzieży. Wydaje się, że wzbogacenia czy wzmocnienia wymagają działania zapobiegawcze w środowisku lokalnym.Seminarium ma być inspiracją do zaangażowania się osób chętnych i otwartych na współpracę celem stworzenia nieodpłatnej oferty pozwalającej na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zajęcia takie pozwolą na rozwijanie zainteresowań młodych ludzi, na poczucie się potrzebnymi, dowartościowanie się, a jednocześnie mogą zapobiec demoralizacji. Ważne jest, by taka oferta odpowiadała współczesnym wymaganiom. Kuratorzy sądowi ds. rodzinnych i nieletnich wyrazili gotowość i otwartość na współpracę w tym zakresie.

Program :

Wykład pani psycholog Agnieszki Widomskiej- „ O współczesnych problemach w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży, diagnozie i zapobieganiu w ujęciu socjologiczno-psychologicznym”.

Do wypowiedzi na temat „Rola prokuratora w postępowaniu w przypadku osób nieletnich.” zaproszono panią prokurator Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu Renatę Bocheńską – Bejnarowicz

Kolejny temat seminarium to:

„Rodzaje spraw dotyczących nieletnich i podejmowane działania zapobiegawcze”

O przedstawienie tego zagadnienia poproszono przedstawiciela Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu pana sierżanta Krzysztofa Szymańskiego.

O prawnych aspektach zagadnienia demoralizacji nieletnich opowiedział Przewodniczący Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wągrowcu sędzia Rafał Agaciński.

Zaproszono kierownika Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu i równocześnie kierownika Zespołu kuratorów sądowych ds. rodzinnych i nieletnich panią Lidię Olejniczak, aby opowiedziała jak wygląda praca z nieletnimi w ośrodkach kuratorskich oraz w środowisku.

Zaproszono pana Jacka Domagalskiego dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, aby przedstawił temat „Problemy młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym”.

O pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym w świetlicy socjoterapeutycznej opowiedziała Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Lidia Kozdęba

Seminarium zakończyła dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wągrowcu pani Katarzyna Dereżyńska, która przedstawiła ofertę placówki dla dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją.

Autor Iwona Nowak

Dodaj komentarz