“Bez Przemocy” – Konferencja w Czarnkowie

Realizowana w Gminie Czarnków roczna kampania społeczna pod hasłem „Bez przemocy” dobiegła końca. 13 marca br. podsumowała ją konferencja, pod tym samym nośnym tytułem, która odbyła się w sali Kina Światowid w Czarnkowie.

Inicjatorem podejmowanych w ramach tej kampanii zadań był Zespół Interdyscyplinarny działający w Gminie Czarnków wraz ze wszystkimi współtworzącymi go instytucjami. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Okręgowy w Poznaniu oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. Medialnie nad konferencją czuwała Telewizja Informacyjna Wielkopolska, Regionalna Telewizja Kablowa Antserwis, Radio Merkury Poznań oraz Echa Nadnoteckie.

Salę kinową wypełniły osoby zainteresowane tematem, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, włodarze gmin z terenu powiatu, radni i sołtysi z terenu Gminy Czarnków, Kuratorzy Okręgowi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Kierownicy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Trzciance wraz z kuratorami zawodowymi i społecznymi, Komendanci wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie oraz Piły, Komendanci Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, Przedstawiciele Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance wraz z pracownikiem, Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej wraz z pracownikami socjalnymi z terenu powiatu, Dyrektorzy placówek oświatowych wraz z pedagogami, psychologami, wychowawcami i nauczycielami z Gminy i Miasta Czarnków, przedstawiciele organizacji obywatelskich, młodzież, mieszkańcy Gminy Czarnków, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie, studenci PWSZ w Pile wraz z opiekunem, Dyrektor i pracownicy MCK w Czarnkowie oraz pracownicy Urzędu Gminy Czarnków.

Przedsięwzięcie, na które złożyły się referaty wygłoszone przez osoby, które w swojej codziennej pracy spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie, a także w sposób aktywny włączały się w realizację zadań przewidzianych w ramach kampanii społecznej, poprzedziła etiuda teatralna pod tytułem „Nie udawaj”, w wykonaniu młodzieży z Gminy Czarnków, w której młodzi ludzie zaprezentowali poruszające nagłówki, artykuły i treści jakie możemy znaleźć każdego dnia w mediach, dotyczące przemocy wobec dzieci. W etiudzie wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół w Gębicach, Jędrzejewa, Kuźnicy Czarnkowskiej oraz w rolę redaktora wcielił się Kamil Januszkiewicz – uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

Konferencję prowadziła Monika Piotrowska, Zastępca Wójta Gminy Czarnków, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, doktorantka Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, która w swoim autorskim także wystąpieniu prezentowała treści z zakresu interdyscyplinarności zespołu pracującego z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, odnosząc się do zrealizowanych działań w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i ilości osób w nie zaangażowanych, co było potwierdzeniem tezy postawionej w temacie wystąpienia.

O dobrych praktykach w zakresie omawianego problemu wypowiadał się Wojciech Mroczkowski, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu, Zastępca Kuratora Okręgowego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dwugłosie z Agnieszką Klepianowską, kuratorem zawodowym ds. rodziny i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Trzciance. Poruszona tematyka nie określała jedynie tego co zostało zrobione w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ale także prelegenci nawiązali do działań planowanych, które niebawem będą realizowane.

Związek przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w sposób profesjonalny uzasadniała zgromadzonym gościom Małgorzata Wincenciak, mgr prawa i psychologii, przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Potwierdziła fakt niekwestionowanego związku uzależnienia od alkoholu lub szkodliwego picia, a występowania przemocy w rodzinie, jednakże nie utożsamiała samego spożywania alkoholu jako bezpośrednią przyczynę występowania przemocy w rodzinie. Pani Małgorzata w swoim wystąpieniu podkreślała także funkcję, cele i wagę programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy.

Kolejnym podjętym tematem podczas konferencji były kliniczne skutki stosowania przemocy w rodzinie, o których opowiadał Stanisław Jarosz, Ratownik Medyczny, Kierownik Działu Pomocy Doraźnej FALCK Medycyna w Chodzieży. Skupił się w swojej wypowiedzi na zespole dziecka maltretowanego i syndromach, jakie może dostrzec zespół ratownictwa medycznego bezpośrednio w domu rodzinnym, na co warto zwrócić uwagę, aby trafnie postawić diagnozę i rozpoznać efekty przemocy w rodzinie.

Po merytorycznych wypowiedziach, Anna Wybraniec, p. o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie przedstawiła fragment z działań podjętych w ramach kampanii społecznej, a mianowicie raport z diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Czarnków, opisany na podstawie zrealizowanego badania sondażowego. Raport stanowiły trzy części – metryka, wiedza i zjawisko przemocy na terenie Gminy Czarnków. Badania ankietowe potwierdziły fakt istnienia przemocy w rodzinie w gminie i dały jasny sygnał przedstawicielom służb pomocowych o przemocy ukrytej. W sposób jednoznaczny wynika także, iż Zespół Interdyscyplinarny powinien skupiać swoje działania na edukacji i informacji w środowiskach, gdyż wiedza mieszkańców na temat gdzie i jaką pomoc można uzyskać nie jest zadawalająca. Mieszkańcy, mimo iż znają osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie, nie zgłaszają tego faktu do instytucji, przyzwalając jednocześnie na stosowanie przemocy w rodzinie. Oferta pomocy osobom doznającym jak i stosującym przemoc także powinna zostać poszerzona.

O podsumowanie wydarzenia zostali poproszeni Ewa Pawlikowska – Adamczak, Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodziny i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Trzciance oraz Bolesław Chwarścianek, Wójt Gminy Czarnków. W swoich wypowiedziach dziękowali organizatorom kampanii społecznej za trud włożony w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz życzyli dalszych, owocnych i przynoszących oczekiwane efekty przedsięwzięć.

Po spotkaniu uczestnicy zostali zaproszeni na lunch, przygotowany przez uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie oraz Longinę Wikę, Sołtysa Sołectwa Sarbia – Sarbka, podczas którego, już w kuluarach wymieniali się cennymi spostrzeżeniami i wrażeniami po wysłuchanych prelekcjach.

Działania podjęte w kampanii społecznej miały na celu przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców z mocnym przekazem, że przemoc w rodzinie nie jest bezkarna, oraz że nic jej nie usprawiedliwia. Pomimo zakończonej już kampanii społecznej BEZ PRZEMOCY w Gminie Czarnków działania edukacyjno – informacyjne na terenie Gminy Czarnków nie zostaną zakończone, a wręcz przeciwnie – będą w dalszym ciągu kontynuowane.

IMG_4995

IMG_4987

IMG_4984

IMG_4972

IMG_4957

IMG_4950

IMG_4948

IMG_4946

IMG_4945

IMG_4941

IMG_4937

IMG_4932

IMG_4913

IMG_4910

IMG_4895

IMG_4890