Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Konferencja Metodyczna – Czarnków 2018

W dniu 27 lutego 2018 roku  w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Czarnków odbyła się konferencja metodyczna z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

Partnerami przedsięwzięcia byli Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Miasto i Gmina Czarnków –Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Konferencja zgromadziła praktyków, profesjonalistów – przedstawicieli instytucji ustawowo obligowanych do podejmowania działań z zakresu przeciwdziałania wszelkim formom przemocy .

Tematyka przeciwdziałania przemocy jest podnoszona na terenie miasta Czarnków od 2004 roku –nieustannie istnieje zapotrzebowanie na poznawanie nowych obszarów zagrożeń, nowych możliwości ograniczania i przeciwdziałania problemowi, poznawanie przepisów prawa. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych od 2004 roku aktywnie uczestniczy w tych wydarzeniach .

Gospodarzem konferencji była dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie mgr Monika Wesołek –Wolska, która zajęła uwagę słuchaczy prezentacją ‘’Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u dzieci i młodzieży oglądających pornografię ‘’. Prelegentka wykorzystała bogaty materiał badawczy z tego zakresu  Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę .

Psycholog Kira Słupczyńska analizowała ‘’Wpływ używania pornografii przez dzieci na rozwój emocjonalny ,społeczny oraz budowanie relacji ‘’.

Prokurator Danuta Żukowska-Grygiel przedstawiła ‘’Konsekwencje prawne wypływające z używania rozpowszechniania pornografii, odpowiedzialność karną za przestępstwa przemocy seksualnej ‘’.

Prokurator Beata Kawczyńska omówiła ‘’Procedurę przesłuchania małoletniego co do którego istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przemocy ‘’.

Z uwagi na bogate doświadczenie zawodowe prelegentek wykłady zostały wzbogacone przedstawieniem indywidualnych przypadków, co jeszcze bardziej uświadomiło słuchaczom omawiane problemy, oraz zachęciło do dyskusji .

W drugiej części konferencji organizatorzy przewidzieli czas na prezentacje dobrych praktyk z terenu miasta Czarnków i powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego  z obszaru pomocy  dzieciom ,młodzieży osobom dorosłym doświadczającym przemocy oraz pomocy dla sprawców przemocy .

Głos zabrali specjaliści prowadzący oddziaływania terapeutyczne specjalistyczne ,specjaliści realizujący projekty –programy wsparcia  ,programy korekcyjno-edukacyjne .

Specjaliści prezentowali różne lokalne instytucje –PCPR ,PPP , KPP, fundacje i stowarzyszenia realizujące projekty grantowe.

W podsumowaniu konferencji podjęto decyzję o sporządzeniu mapy – zestawienia działań pomocowych specjalistycznych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, co  będzie  doskonałym narzędziem pracy dla specjalistów. Koordynatorem działań w tym zakresie będzie PPP w Czarnkowie . Narzędzie będzie przygotowane w terminie miesiąca .

W przerwie kawowej organizatorzy przygotowali pakiet materiałów edukacyjnych dla uczestników konferencji :

– „Gdy nastolatkowie sięgają po alkohol – dobre wsparcie plus rozważna kontrola ,rodzicielskie interwencje ,mądra ochrona –mniejsze ryzyko ,gdzie szukać pomocy ‘’

– „BHP użytkownika mediów elektronicznych

–  „Miłość a elektroniczna fascynacja ‘’

–  „Jak chronić dziecko przed nałogowymi zachowaniami ‘’

–  „Jak radzić sobie z przemocą –porady psychologiczne dla osób doznających przemocy ‘’i inne.

Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych – Wojciech Mroczkowski, udzielił wywiadu lokalnym mediom w którym poinformował o działalności WSKS , specyfice pracy kuratorów sądowych, akcentował działania kuratorskiej służby sądowej z zakresu profilaktyki.

W swojej wypowiedzi Wojciech Mroczkowski wskazywał, iż konieczne jest włączanie się  i aktywne działanie kuratorskiej służby sądowej w tworzenie lokalnych działań pomocowych dla uczestników postępowań sądowych –małoletnich dzieci ,nieletnich ,osób dorosłych będących sprawcami przemocy czy będących poszkodowanymi przestępstwem przemocy.

Ewa Pawlikowska- Adamczak

Kurator rodzinny i dla nieletnich