Inauguracja Obchodów 100-lecia Kurateli Sądowej na Terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

           W powiecie czarnkowsko -trzcianeckim kuratorzy społeczni nagrodzeni !

W dniu 18 czerwca 2018 roku na zaproszenie Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego   kuratorzy  Sądu Rejonowego w Trzciance uczestniczyli w konwencie wójtów i burmistrzów gdzie inaugurowano obchody 100-lecia kurateli sądowej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

 Konwent jest ciałem powołanym przez starostę powiatu- gromadzi wszystkich burmistrzów i wójtów powiatu .

Inaugurowanie obchodów 100 lecia kurateli sądowej na terenie powiatu to impuls do sygnalizowania  tej ważnej dla Naszej grupy zawodowej okoliczności –aż do lutego 2019 roku we wszystkich lokalnych wydarzeniach z obszaru działań resocjalizacyjnych, readaptacyjnych  .

Starosta powiatu zapoznany z regulaminem wyróżniania kuratorów społecznych opracowanym przez Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu Irenę Szostak   wyraził wolę włączenia się w honorowanie kuratorów społecznych na forum konwentu doceniając Ich wkład i zaangażowanie w poprawę sytuacji uczestników postępowań sądowych –mieszkańców powiatu.

Zaproszenie do udziału w konwencie otrzymał Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski w związku z wieloletnią współpracą z władzami samorządowymi, aktywnym udziałem w wielu lokalnych projektach realizowanych systematycznie przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych od 2004 roku .

Podczas konwentu:

  1. Prezentowano film ‘’Praca kuratora sądowego ‘’przygotowany przez kuratorów zawodowych okręgu poznańskiego
  2. Z-ca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski omówił specyfikę pracy kuratorów dla osób dorosłych i kuratorów rodzinnych
  3. Kurator specjalista Sądu Rejonowego w Poznaniu Paweł Czerny przedstawił referat na temat historii kurateli sądowej
  4. Kierownik II ZKSS Sądu Rejonowego w Trzciance Ewa Pawlikowska-Adamczak prezentowała działania kuratorów sądowych podejmowane w środowisku lokalnym w partnerstwie z wójtami ,burmistrzami i starostą : konferencje metodyczne ,projekty edukacyjne skierowane do osób dorosłych poszkodowanych przestępstwem przemocy, projekty edukacyjne kierowane do młodzieży ‘’Wybieram Mądrze ‘’,’’Edukacja prawna –kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego’’
  5. Wyróżniono 8 kuratorów społecznych –wyróżnienia wręczał Starosta Tadeusz Teterus , vice Prezes Sądu Rejonowego w Trzcince Anna Gożdzik –Maluśka , Z-ca Kuratora Okręgowego Wojciech Mroczkowski
  6. Okolicznościowe mowy wygłosili nagrodzeni kuratorzy

Konwent zapoczątkował miłe dalsze wydarzenia dla kuratorów .

  • W dniu 25 czerwca 2018 roku w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja ‘’Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –STOP PRZEMOCY’’

 Konferencję zorganizował Zespół Interdyscyplinarny Gminy Czarnków i II ZKSS Sądu Rejonowego w Trzciance ,prowadził wójt gminy Czarnków .

Organizatorzy od trzech lat skutecznie diagnozują problem przemocy na terenie gminy Czarnków ,podejmują wiele działań profilaktycznych .

W pierwszej części kierownik GOPS Czarnków Joanna Mazur przedstawiała projekty badawcze prowadzone na terenie gminy w zakresie diagnozy przemocy ,działania GOPS w obszarze przeciwdziałania przemocy .

Kurator specjalista Sądu Rejonowego w Trzciance Agnieszka Klepianowska przedstawiała działania kuratorów sądowych na terenie gminy Czarnków i wpływ  tych działań na efektywność postępowań wykonawczych .

Po części sprawozdawczo –informacyjnej nastąpił moment uhonorowania kuratorów społecznych pracujących na terenie gminy Czarnków .

Wyróżnienia wręczył wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek ,Prezes Sądu Rejonowego w Trzciance Maciej Adamczak ,Kurator Okręgowy Irena Szostak .

Wręczenie wyróżnień odbyło się w Dniu Kuratora Sądowego – 25 czerwiec.

Druga część konferencji to wykłady specjalistów :

-psycholog kliniczny Grażyna Dzikowska ,biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawiła wykład  ‘’Praca z osoba współuzależnioną ‘’

-psycholog Monika Wesołek –Wolska dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej wygłosiła referat  ‘’Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe u dzieci i młodzieży oglądających pornografię ‘’

  • W dniu 27 czerwca 2018 roku Burmistrz Miasta Wieleń Elżbieta Rybarczyk zaprosiła na Sesję Rady Miasta Wieleń kuratorów zawodowych i społecznych pracujących na terenie gminy Wieleń . Podczas Sesji Burmistrz wręczyła podziękowania i kwiaty kuratorom pracującym na terenie miasta podkreślając zaangażowanie i trud pracy