Mielno 2022 – program

Ramowy program

szkolenia organizowanego przez WSKS w Mielnie
w dniach 18 maja – 20 maja 2022 r.

„ Wybrane zagadnienie z pracy kuratora sądowego.
Teoria i praktyka” 

 

 

Dzień I –  18 maja 2022 roku

do godz. 8.30 – 12.30 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia (w recepcji ośrodka)

12.30– 13.30 – obiad

13.30 – 13.45 – Otwarcie szkolenia i powitanie gości.

Wojciech Mroczkowski –Prezes Zarządu WSKS  

13.45 – 14.30 – Wykład inauguracyjny  „Projekt nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych”.

Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów,
Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie

14.30 – 15.15 – Informacja oraz  prezentacje multimedialne związane z działalnością Kuratorskiej Służby Sądowej realizowane w ramach WSKS – dobre praktyki.

15.15 – 15.30 –  Przerwa kawowa

15.30 – 18.00 – Walne Zgromadzenie WSKS.

20.00 – Uroczysta kolacja.

 

Dzień II – 19 maja 2022 roku

8.15 – 9.45 – śniadanie

Sesja 1

10.00 – 10.45 – „Porwania rodzicielskie z perspektywy  zadań kuratorów sądowych”

Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów
Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie

10.45 – 11.30 – „Ślady entomologiczne”.

 dr Paweł Leśniewski, Katedra Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile 

11.30 – 12.15 – „Sprawcy przestępstw seksualnych – ciemna strona oddziaływań w systemie probacji”.

  dr Michał Szykut –  Katedra Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile;             

12.15 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 13.00 – „Bliżej rodziny – program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej w obszarze integracji rodzin, a zwłaszcza  roli ojca”.

kpt. Tomasz Kilarski, Zakład Karny w Koziegłowach;

13.00 – 13.30 – „Znaczenie pomocy postpenitencjarnej świadczonej w zakładach karnych w przebiegu procesu readaptacji społecznej. Współpraca Kuratorskiej Służby Sądowej z Służbą Więzienną w okresie pandemii”

 ppłk Filip Skubel – starszy specjalista Biura Penitencjarnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie;

13.30  – 14.30 – obiad

 

Sesja 2

14.30 – 15.00 – „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych –  Koncepcje i dotychczasowe przedsięwzięcia realizowane we współpracy z kuratorską służbą sądową”

nadkom. Szymon Witczak – ekspert |Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;

15.00 – 15.30 – „Transformacja wykonywania kary ograniczenia wolności – perspektywa relacji pomiędzy Samorządem Lokalnym, a Sądem Rejonowym.”

Sławomir Tutakowski – Kierownik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Lęborku;

15.30 – 16.15 – „Konsultacje z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego i systemu dozoru elektronicznego”.

SSA Grzegorz Nowak – II Wydział Karny w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu,

SSO Janusz Śniatecki – Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

ppłk Filip Skubel – starszy specjalista Biura Penitencjarnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie

16.15 – 17.00 – „Konsultacje z zakresu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

Organizacji i funkcjonowania Zakładów Poprawczych w Polsce”.

Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów,

 Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie;

Michał Nowak – Dyrektor Zakładu Poprawczego w Poznaniu;

Witold Czubak – Zastępca Kuratora Okręgowego ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Okręgowego w Kaliszu;

17.00 – 17.45 – „Konsultacje z zakresu funkcjonowania i współpracy Kuratorskiej Służby Sądowej z Miejskimi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

dr Sylwia Jabłońska– Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Wyższa Szkoła Milenium w Gnieźnie.

19.30 – kolacja.

 

Dzień III – 20 maja 2022 roku

8.15 – 9.45 –  śniadanie

10.00 – 10. 45 – „Przemoc w rodzinie i jej charakterystyka. Współpraca Policji z Kuratorską Służbą Sądową”.

podkom. Marcin Smuszkiewicz – Specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;

10.45 – 11.30  – „Rola kuratora w przygotowaniu osadzonych do zwolnienia z jednostki penitencjarnej”,

kpt. Tomasz Kilarski, Zakład Karny w Koziegłowach

11.30 – 12.00 – Podsumowanie szkolenia. Dyskusja i wnioski.

12.00 – 12.15 – Zakończenie szkolenia.

Prezes Zarządu WSKS – Wojciech Mroczkowski.

Ramowy Program szkolenia Mielno 2022