Opracowania

Opracowanie poświęcone rozwojowi systemu probacji w Polsce autorstwa Michała Szykuta, Kuratora specjalisty w Sądzie Rejonowym w Lęborku.
Data dodania: 08.05.2008

Opracowanie, którego autor dr Jan Michalski, prezentuje tematykę sądowej kurateli społecznej w Polsce.
Data dodania: 13.08.2008

Rozszerzone opracowanie Ewy Woźnej-Płusy, prezentujące specyfikę przestępczości nadgranicznej w odniesieniu do działań kuratora w rejonie przygranicznym. Wersja anglojęzyczna.
Data dodania: 30.08.2008

Rozszerzone opracowanie Ewy Woźnej-Płusy, prezentujące specyfikę przestępczości nadgranicznej w odniesieniu do działań kuratora w rejonie przygranicznym.
Data dodania: 30.08.2008

Referat, którego autorka Ewa Woźna-Płusa, prezentuje specyfikę przestępczości nadgranicznej w odniesieniu do działań kuratora w rejonie przygranicznym.
Data dodania: 18.05.2008

Opracowanie Pani Ewy Woźnej-Płusy, kuratora specjalisty Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, poświęcony problematyce mediacji.
Data dodania: 18.01.2007

Opracowanie kuratora specjalisty Michała Szykuta, dotyczące pedagogicznych aspektów w pracy kuratora sądowego dla osób dorosłych.
Data dodania: 03.02.2008

Paczka zawiera materiały ze szkolenia zorganizowanego przez WSKS w kwietniu 2006 roku, poświęconego zagadnieniom przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Data dodania: 19.10.2006

Praca zbiorowa kuratorów specjalistów z WSKS, opracowana w 2002 roku na potrzeby Kuratorskiego Ośrodka Probacji.
Data dodania: 10.09.2006

Tłumaczenie referatu dotyczącego aktualnych zmian w systemie probacji w Wielkiej Brytanii, wygłoszonego przez David’a Thomas’a na III Konferencji Międzynarodowej w Unieściu w roku 2006.
Data dodania: 15.08.2006

Paczka zawiera opracowanie dotyczące systemu probacji w Wielkiej Brytanii, którego autorem jest David Thomas – Z-ca Kuratora Okręgowego Okręgu Shefield, od lat współpracującego z WSKS.
Data dodania: 12.02.2006

Artykuł autorstwa Agnieszki Rusińskiej dotyczący przemocy domowej, a opublikowany w dwumiesięczniku “Niebieska Linia” nr 4/45/2006.
Data dodania: 28.10.2006

Opracowanie, którego autor dr Jan Michalski, prezentuje tematykę przestępczości wśród nieletnich.
Data dodania: 18.04.2008

Opracowanie Michała Szykuta poświęcone roli i zadaniom kurateli sądowej dla osób dorosłych w Polsce.
Data dodania: 29.04.2008

Opracowanie autorstwa Marcina Błaszczyka, poświęcone społecznym uwarunkowaniom przestępczości nieletnich.
Data dodania: 03.02.2008