Statut

STATUT WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KURATORÓW SĄDOWYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych zwane dalej Stowarzyszeniem, jest powołane w celu wspierania i doskonalenia organizacji i metod pracy kurateli zawodowej oraz reprezentowania interesów tej grupy pracowników wymiaru sprawiedliwości w kontaktach na zewnątrz, w tym wobec przełożonych.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz jest miasto Poznań.

§ 3.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działające na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, posiadającym osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze.

§ 5.

Stowarzyszenie posiada pieczęć „Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych” wraz z adresem, którą posługuje się w swojej działalności.

II. CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. doskonalenie systemu organizacyjnego kurateli zawodowej,
 2. współdziałanie z rządowymi i pozarządowymi organizacjami, instytucjami, fundacjami, których celem jest realizacja zadań związanych ze świadczeniem pomocy w readaptacji osób skazanych oraz mogących pomóc w doskonaleniu poziomu pracy kuratorów zawodowych,
 3. przyczynianie się do tworzenia profesjonalnego zaplecza wykonawczego, służącego do readaptacji i pomocy postpenitencjarnej osób skazanych, dla zwiększenia efektywności procesu resocjalizacji
 4. doskonalenie zawodowe kuratorów,
 5. integracja środowiska zawodowego,
 6. podniesienie autorytetu i rangi zawodowej kurateli sądowej,
 7. dbanie o zapewnienie kuratorom zawodowym właściwych warunków pracy i poziomu materialnego, adekwatnego do stopnia zagrożenia i wysiłku wymaganego przy wykonywaniu obowiązków zawodowych,
 8. wspieranie działalności Rad Terenowych do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.
§ 7.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. reprezentowanie interesów zawodowych kuratorów sądowych w strukturze sądowej, jak również poza nią
 2. prowadzenie działalności opiniotwórczej w sprawach związanych z pracą kuratorów sądowych w szczególności dotyczącej doskonalenia organizacji kurateli oraz w zakresie spraw merytorycznych i warunków pracy tej grupy pracowników sądownictwa,
 3. doskonalenie poziomu pracy merytorycznej kuratorów zawodowych poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, sympozjów. Organizowanie w tym celu środków finansowych.
 4. organizowanie narad, konferencji, imprez okolicznościowych,
 5. tworzenie na terenie województwa ośrodków kuratorskich.

III. CZŁONKOWIE: ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.

Członkami Stowarzyszenia są:

 1. Członkowie założyciele, którzy wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi
 2. Członkami zwyczajnymi, są osoby, które uzyskały status sądowego kuratora zawodowego ustalonego w Ustawie z dnia 27.07.2001 roku o kuratorach sądowych (Dz.U.Nr 98 poz 1071, z późniejszymi zmianami) oraz złożą pisemną deklarację członkostwa.
 3. Przyjęcie w poczet członków następuje uchwałą Zarządu
§ 9.

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:

 1. Wystąpienia
 2. Wykluczenia
 3. Wykreślenia

pkt 1 Wystąpienie następuje po złożeniu deklaracji – pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Stowarzyszenia licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło wypowiedzenie.

pkt 2 Wykluczenie członka Stowarzyszenia może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny.

Za ważną przyczynę należy uznać w szczególności:

 1. uporczywe nie wywiązywanie się z podstawowych obowiązków członkowskich,
 2. zaleganie z płaceniem składek członkowskich przez okres powyżej 1 roku
 3. wykorzystywanie funkcji w Stowarzyszeniu do uzyskiwania nieuzasadnionych korzyści materialnych lub osobistych

Wniosek o wykluczeniu członka Sąd Koleżeński kieruje do Zarządu.

pkt 3 Wykreślenie członka Stowarzyszenia następuje w przypadku:

 1. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienia praw obywatelskich
 2. śmierci członka ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć członka.

pkt 4 Uchwałę o wykreśleniu i wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów członków Zarządu.

pkt 5 Osobom wykreślonym lub wykluczonym przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały, za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia, do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu.

pkt 6 Odwołujący się ma prawo być obecnym na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w czasie rozpatrywania jego odwołania. O terminie zebrania Zarządu zawiadamia się odwołującego listem poleconym z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 10.

Uchwała w sprawie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia winna być podjęta przez Zarząd w ciągu 2 miesięcy od złożenia deklaracji. O uchwale w sprawie przyjęcia bądź odmowy zawiadamia się zainteresowanego w terminie 14 dni od daty jej podjęcia w formie pisemnej. Osobom nie przyjętym w poczet Stowarzyszenia przysługuje uprawnienie wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o uchwale. Odwołanie winno być złożone w formie pisemnej.

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. Wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia
 2. Uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia, korzystanie z jego urządzeń.
 3. Zgłaszania wniosków do władz Stowarzyszenia
 4. Informacji o działalności Stowarzyszenia
 5. Odwoływania się od decyzji Sądu Koleżeńskiego, Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zgromadzenia.
 6. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia.
§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Stosować się do postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
 2. Wnieść wpisowe oraz uiścić składki w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie
 3. Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, a zwłaszcza w Walnym Zgromadzeniu.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński
§ 14.

Kadencja władz wymienionych w § 13 trwa 3 lata.

§ 15.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (50 % +1) przy obecności połowy członków w I terminie:, w II terminie po upływie pół godziny – bez względu na ilość obecnych członków, większością 2/3 głosów.

§ 16.

Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński pochodzą z wyboru. Nie można łączyć funkcji pochodzących z wyboru.

Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, że za jawnością wyborów opowie się 2/3 obecnych, uprawnionych do głosowania.

§ 17.

W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 członków pochodzących z wyboru. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu dokonuje się uzupełnienia członków władz Stowarzyszenia drogą wyboru. Kadencja tak wybranych władz trwa do ukończenia kadencji członków władz wybranych pierwotnie.

§ 18.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. Może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się nie rzadziej jak raz w roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia. O terminie, miejscu, programie Walnego Zgromadzenia, członkowie są powiadamiani przynajmniej 15 dni przed jego terminem.

§ 20.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 10 % ogólnej liczby członków Stowarzyszenia i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Udzielanie absolutorium Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, określając ich ilościowy skład osobowy
 4. Rozpatrzenie odwołań członkowskich.
 5. Uchwalanie zmian Statutu i podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
 6. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 7. Ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
 8. Podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 9. Podjęcie uchwał o przynależności do innych organizacji.
§ 22.
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Zarząd składa się z 5-12 członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i siedmiu członków.
 3. Jeśli Zarząd liczy powyżej pięciu członków, może ze swojego grona powołać Prezydium.
§ 23.

Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego składu Prezydium w składzie: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Posiedzenia członków Prezydium Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale, w celu omówienia bieżących spraw Stowarzyszenia. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż raz na pół roku, na których omawia się sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia.

§ 24.

Zarząd Stowarzyszenia posiada następujące uprawnienia:

 1. Realizuje cele Stowarzyszenia oraz uchwały Walnego Zgromadzenia.
 2. Jest organem Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz
 3. Prezydium Stowarzyszenia kieruje na bieżąco pracami Stowarzyszenia, pomiędzy posiedzeniami Zarządu, kierując się statutem i postanowieniami Zarządu. Przygotowuje na posiedzenia Zarządu propozycje decyzji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia
 4. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i Uchwał Walnego Zgromadzenia.
 5. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd przyjmuje swój plan działania, opracowany w oparciu o przyjęte przez Walne Zgromadzenie członków główne kierunki działania Stowarzyszenia.
 6. Przyjmuje członków Stowarzyszenia.
 7. Wyklucza członków za naruszenie Statutu i postanowień Władz Stowarzyszenia
 8. Jest instancją odwoławczą od decyzji Sądu Koleżeńskiego.
 9. Składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
 10. Powołuje w miarę potrzeb fachowe organy takie jak: komisje, zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia
 11. Opracowuje plany działania Stowarzyszenia, w tym plany realizacji jego budżetu.
 12. Odpowiada za prowadzenie działalności finansowej
 13. Zwołuje Walne Zgromadzenie.
§ 25.

Uchwały, decyzje Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności o najmniej połowy ilości członków zarządu i przy udziale prezesa lub wyznaczonego przez niego jednego z wiceprezesów.

§ 26.

Komisja Rewizyjna działa w składzie liczebnym 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 27.

Komisja Rewizyjna jest powołana do:

 1. Prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli finansowej Stowarzyszenia
 2. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu ze swej działalności.
 3. Występowanie z wnioskami pokontrolnymi.
 4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwoływania zebrania Zarządu.
 5. Wnioskowania o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
§ 28.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§ 29.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 30.

Sąd Koleżeński działa w składzie liczebny 3-5 osób i wybiera ze swego grona przewodniczącego. Orzeka w składzie nie mniejszym niż trzy osobowym, któremu przewodniczy przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek składu orzekającego. Postępowanie toczy się wg ogólnie przyjętych zasad procesowych.

§ 31.

Od decyzji – rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego stronom przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, a w czasie między obradami tego organu do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 32.

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu.
 2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami stowarzyszenia
 3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
 4. Orzekanie o zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze Statutem.
 5. Wnioskowanie o wykluczenie członka ze stowarzyszenia.
§ 33.

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

 1. Upomnienie
 2. Nagana
 3. Zawieszenie w prawach członka na okres określony w decyzji o zawieszeniu, nie dłużej jednak niż na jeden rok.
 4. Wnioskowanie o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia
§ 34.

Sąd Koleżeński określa tryb i zasady swojego działania w regulaminie uchwalonym na swoim pierwszym posiedzeniu.

§ 35.

Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

§ 36.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia, a także występować do tego organu z wnioskami.

V. MAJĄTEK FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 37.

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze tj. aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.

§ 38.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. Składki członkowskie i wpisowe
 2. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego
 3. Dotacje.
 4. Wpływy z działalności statutowej
 5. Darowizny, zapisy i spadki
 6. inne wpływy.
§ 39.

Nabywanie, zbywanie i obciążenia majątku ruchomego, nieruchomego, składanie oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia leży w Kompetencji Zarządu reprezentowanego w osobach członków Prezydium.

Oświadczenia woli w powyższych sprawach składają dwie osoby: Prezes lub upoważniony wiceprezes oraz skarbnik.

§ 40.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialnym za stronę merytoryczną tej działalności jest bezpośrednio skarbnik stowarzyszenia.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 41.
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości zwykłej, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Statut wpisano do rejestru Stowarzyszeń Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod poz KRS 58881 dnia 01.07.2011r.