O nas

Powstanie Stowarzyszenia

W czerwcu 1999 r na szkoleniu kuratorów zawodowych dla dorosłych zorganizowanym w Płotkach k/Piły, wśród kuratorów Sądów Rejonowych z Piły i Poznania zrodziła się myśl powołania do życia organizacji skupiającej kuratorów sądowych, której celem byłoby m.in reprezentowanie ich interesów na szczeblu okręgu i ministerstwa, integracja środowiska kuratorskiego, zabieganie o fundusze na szkolenia itp W latach 90-tych, w  zhierarchizowanym środowisku,  jednostkowe głosy kuratorów nie były słyszane. Słusznie przyjęto założenie, że  organizacja zawodowa, jako struktura pozarządowa, będzie  miała inne możliwości  działania.   Dnia 02.07.1999 roku na spotkaniu kuratorów w Sądzie Okręgowym w Poznaniu podjęto uchwały o powołaniu stowarzyszenia, jego nazwy, siedzibie, statucie. Powołano również  Komitet Założycielski Stowarzyszenia, w skład którego weszli: Hanna Andrzejewska, Marzena Bazimierowska, Piotr Burczyk, Grażyna Gajewska, Krystyna Garstkiewicz-Leżała, Renata Hermaszczuk, Julia Kortus, Beata Kozłowska, Renata Lepczyńska, Kamil Leżała, Małgorzata Rojewska, Elżbieta Rucka, Dorota Sobacka, Irena Szostak,  Lidia Zwolińska.

Organizacja przyjęła  nazwę Wielkopolskie Stowarzyszenie Sądowych Kuratorów Zawodowych Dla Osób Dorosłych z siedzibą w PILE postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia  06.09.1999 zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod nr RST 2658.

Początkowo Stowarzyszenie skupiało kuratorów pracujących w wydziałach karnych, a od roku 2002, po zmianie statutu, do Stowarzyszenia mogli również wstępować kuratorzy pionu rodzinnego. Zmieniono wówczas nazwę stowarzyszenia na: Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych – nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego. Dnia 26.11.2001 r Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000058881.

Stowarzyszenie, z lokalnej organizacji skupiającej 49 kuratorów z okręgu wielkopolskiego (1999) rozrosło się do organizacji skupiającej ogółem 260 członków (2011) z 40  sądów rejonowych rozlokowanych w 8 okręgach: elbląskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, legnickim, słupskim, wielkopolskim i zielonogórskim. Od początku  istnienia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych jest ono organizacją, która, głosem swych przedstawicieli, mówi, bez zbędnych emocji, o plusach i minusach pracy kuratorów, Stała się wiarygodnym i kompetentnym partnerem w tworzeniu nowego wizerunku kuratorskiej służby sądowej nie tylko w Polsce ale i za granicą.

Celem  Stowarzyszenia jest:

 1. doskonalenie systemu organizacyjnego kurateli zawodowej,
 2. współdziałanie z rządowymi i pozarządowymi organizacjami, instytucjami, fundacjami, których celem jest realizacja zadań związanych ze świadczeniem pomocy w readaptacji osób skazanych oraz mogących pomóc w doskonaleniu poziomu pracy kuratorów zawodowych,
 3. przyczynianie się do tworzenia profesjonalnego zaplecza wykonawczego, służącego do readaptacji i pomocy postpenitencjarnej osób skazanych, dla zwiększenia efektywności procesu resocjalizacji,
 4. doskonalenie zawodowe kuratorów,
 5. integracja środowiska zawodowego,
 6. podniesienie autorytetu i rangi zawodowej kurateli sądowej,
 7. dbanie o zapewnienie kuratorom zawodowym właściwych warunków pracy i poziomu materialnego, adekwatnego do stopnia zagrożenia i wysiłku wymaganego przy wykonywaniu obowiązków zawodowych
 8. wspieranie działalności  Rad Terenowych do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. reprezentowanie interesów zawodowych kuratorów sądowych w strukturze sądowej, jak również poza nią
 2. prowadzenie działalności opiniotwórczej w sprawach związanych z pracą kuratorów sądowych w szczególności dotyczącej doskonalenia organizacji kurateli oraz w zakresie spraw merytorycznych i warunków pracy tej grupy pracowników sądownictwa,
 3. doskonalenie poziomu pracy merytorycznej kuratorów zawodowych poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, sympozjów. Organizowanie w tym celu środków finansowych.
 4. organizowanie narad, konferencji, imprez okolicznościowych,
 5. tworzenie na terenie województwa ośrodków kuratorskich.

Teren działania Stowarzyszenia

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz  jest miasto Poznań.

Funkcjonowanie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich. Środki na realizację działań takich jak szkolenia kuratorów zawodowych, prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych oraz  organizację konferencji i seminariów tematycznych, pozyskujemy m.in. w formie dotacji celowych od Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów Okręgowych skąd pochodzą nasi członkowie, oraz  organizacji rządowych i samorządowych, a także sponsorów.