FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę pracować w WSKS?

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych nie zatrudnia w swoich strukturach pracowników etatowych. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, typu non-profit. W swojej działalności opiera się na społecznej pracy członków, działa na rzecz i w imieniu kuratorów sądowych.

Kto może zostać kuratorem zawodowym?

Kuratorem zawodowym może zostać osoba spełniająca niżej wymienione warunki:

 • Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 • Jest nieskazitelnego charakteru.
 • Jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora.
 • Ukończyła wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.
 • Odbyła aplikację kuratorską.
 • Zdała egzamin kuratorski.

Kto może zostać kuratorem społecznym?

Kurator społeczny pełni w polskim systemie probacyjnym rolę wspierającą działania podejmowane przez kadrę zawodową, mające na celu zapobieganie powrotności do przestępstwa osób skazanych oraz kontrolę ich zachowania w wyznaczanych przez sąd okresach próby.

Kuratorem społecznym może zostać osoba spełniająca niżej wymienione warunki:

 • Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 • Jest nieskazitelnego charakteru.
 • Jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora.
 • Posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej.
 • Złożyła, jej dotyczącą, informację z Krajowego Rejestru Karnego.