Dozór elektroniczny… już w tym roku.

Od kilku lat w polskim prawie dokonywane są zmiany mające umożliwić wprowadzenie korzystniejszej społecznie formy karania jaką jest dozór elektroniczny. Aktualny stan prawny reguluje Ustawa z dnia 7 września 2007r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (do pobrania tutaj) oraz uszczegóławiające ją rozporządzenia. Realizacja założeń ustawy wymagała podjęcia działań mających na celu m.in. stworzenie technicznych możliwości wykonania kary. Do środków technicznych zaliczone zostały m.in.: nadajnik, elektroniczne urządzenie rejestrujące oraz centrala monitorowania. Zadaniem centrali monitorowania, będzie: rejestrowanie, gromadzenie, odtwarzanie, przechowywanie, zabezpieczanie i przekazywanie uprawnionym organom informacji dot. przestrzegania przez skazanego nałożonych na niego przez sąd penitencjarny obowiązków. Czytaj dalej Dozór elektroniczny… już w tym roku.