W kwestii sprostowania w GW…

Do działu Pliki trafiła odpowiedz pełnomocnika Michała Kopińskiego, autora tekstu Kurator sądowy zawód pożądany. Odpowiedź odmowna dotycząca przesłanego przeze mnie sprostowania odnoszącego się do artykułu, opublikowanego w Gazecie Wyborczej z dnia 15 lutego 2006 roku. Wniosek o sprostowanie został również wysłany w dniu 21 lutego na ręce sekretarza redakcji Gazety Wyborczej Pana Łukasza Ramlau, jako osoby bezpośrednio nadzorującej pracę autorów. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem w tej sprawie żadnej odpowiedzi.

Egzotyczni Goście serwisu…

Samoa_mapa_s.png
Szybko wzrastające zainteresowanie serwisem WSKS nietrudno wytłumaczyć, jednakże dodatkową ciekawostkę stanowi z pewnością fakt, iż na nasze łamy oprócz wielu zagranicznych Gości, trafiają mieszkańcy tak egzotycznych krajów jak Samoa, archipelagu 9 wysp pochodzenia wulkanicznego. Władcą państwa położonego w południowej części Oceanu Spokojnego pozostaje jeden z czterech wielkich wodzów (tama aiga). Swoją drogą ciekawi mnie czy mają tam kuratorów. 🙂

O ZKSS-ach…

W dziale Artykuły znajdziecie nowy materiał poświęcony Zespołom Kuratorskiej Służby Sądowej w ujęciu ich funkcjonowania od momentu wejścia w życie Ustawy o kuratorach sądowych. Autor przedstawia również pożądane w jego ocenie kierunki zmian i stara się znaleźć odpowiedź jaka powinna być przyszłość funkcjonowania Zespołów KSS. Zachęcam do zapoznania się z artykułem, zarówno kuratorów zawodowych, których niejako temat dotyczy z urzędu, ale także kuratorów społecznych, których funkcjonowanie w systemie, również leży w zainteresowaniu Autora tekstu. Zapraszam do dyskusji na ten i inne tematy na Forum WSKS, a nadto kuratorów zawodowych do udziału w sondzie dotyczącej bieżącego obciążenia sprawami.

Funkcjonowanie Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej po 2002 roku – przełom czy stagnacja?

Uchwalenie Ustawy o kuratorach sądowych i jej praktyczne funkcjonowanie od 1 stycznia 2002 roku stworzyło możliwość zaistnienia środowisku kuratorskiemu w nowej strukturalnej formule. Zespoły kuratorskiej służby sądowej, które powstały w sądach rejonowych stały się instytucjonalną formą dotychczas nie w pełni zinstytucjonalizowanej kurateli sądowej.Zależnie od potrzeb i funkcjonalności, związanej przede wszystkim z liczbą kuratorów zawodowych zatrudnionych w poszczególnych sądach, powołano zespoły jednolite tj. sformowane tylko z kuratorów rodzinnych lub tylko z kuratorów dla dorosłych. W sytuacjach praktycznej konieczności powołano zespoły mieszane, skupiające kuratorów rodzinnych i kuratorów dla dorosłych. Zmiany powstałe w kurateli sądowej są przede wszystkim efektem dbałości o skuteczność funkcjonowania systemu przeciwdziałania patologiom społecznym. Stały się konsekwencją zdeterminowanej pracy kuratorskich liderów, zdecydowanego poparcia i współpracy środowiska naukowego oraz przychylności części polityków. Zmiana w dotychczas funkcjonującej kurateli sądowej, wcześniej borykającej się z podstawowym problemem braku formalnego określenia podstawowych celów, praw, obowiązków i szeroko rozumianej roli kuratora we współczesnym społeczeństwie obywatelskim, dokonała się dzięki pozytywnej autorefleksji środowiska kuratorskiego, ukierunkowanej na stworzenie teoretycznej, prawnej podstawy do sformowania profesjonalnej kurateli. Konsekwencją powstałego modelu wyłaniającego się z aktów prawnych i propozycji środowisk naukowych jest kuratela sądowa, która tworzona w Polsce korzysta z doświadczeń innych krajów (Wielka Brytania, Francja), wprowadzając zarazem charakterystyczne elementy dla rodzimego modelu. Konieczna staje się ocena instytucjonalnej zmiany poprzez dokonanie pogłębionej i obiektywnej ewaluacji. Czytaj dalej Funkcjonowanie Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej po 2002 roku – przełom czy stagnacja?

Dominują kuratorzy…

Podsumowując dotychczasową ankietę, w której pytaliśmy Was o to kim jesteście, stwierdzam, że zgodnie z oczekiwaniami wśród odwiedzających serwis dominują kuratorzy, co tylko potwierdza potrzebę funkcjonowania serwisów o tematyce kuratorskiej. I tak spośród wszystkich 86 oddanych głosów, 47 osób (54,7%) jest kuratorami zawodowymi, a 25 (29,1%) kuratorami społecznymi. Kolejnych 8 osób (9,3%) trafiło na serwis WSKS będąc zainteresowanymi probacją, zaś 6 pozostałych (7%) trafiło do nas przypadkowo, podróżując po bezkresie Internetu i za to im dziekujemy, bo mogli trafić gdziekolwiek, a trafili do nas. Nadmienię również, że zainteresowanie serwisem po raz kolejny przekroczyło nasze prognozy, bijąc kolejne rekordy, które nie byłyby jednak możliwe gdyby nie rozbudowywana zawartość serwisu, skłaniająca Was do regularnego jego odwiedzania. Wszystkim autorom dziekuję za zaangażowanie i dzielenie się swoją wiedzą, spostrzeżeniami i ciekawostkami.

II Międzynarodowy Kongres Kuratorów Sądowych

W 2000 roku zainaugurowało swoją działalność Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, organizując konferencję w Płotkach koło Piły. Już wówczas zarysowała się chęć tworzenia merytorycznej reprezentacji środowiska kuratorskiego, początkowo tylko kuratorów dla osób dorosłych. Reprezentacji, podejmującej inicjatywy na rzecz grupy zawodowej, przyczyniającej się istotnie do powstania Ustawy o kuratorach sądowych, ale przede wszystkim, koncentrującej wysiłki na nawiązywaniu kontaktów i stworzeniu platformy intelektualnej umożliwiającej wymianę doświadczeń zawodowych, pomiędzy kuratorami z różnych części kraju. Czytaj dalej II Międzynarodowy Kongres Kuratorów Sądowych

Budapeszt 2006…

W dniach 1-3 marca 2006 roku delegacja Stowarzyszenia w składzie: Renata Mejri z SR w Pile, Dorota Wróblewska z SR w Kościanie oraz Antoni Zabłocki z SR w Żaganiu, weźmie udział w międzynarodowej konferencji w Budapeszcie. Konferencja Probacja w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, organizowana jest przez Europejskie Centrum Probacji (CEP) z siedzibą w Holandii. Po powrocie nasi delegaci złożą obszerną relację na łamach serwisu oraz przedstawią wnioski wynikające z toczących się obrad.

Sprostowanie

Sprostowanie przesłane do Gazety Wyborczej dotyczące artykułu z dnia 15 lutego 2006 roku, pt. Kurator sądowy zawód pożądany

Autor artykułu skupił swoją uwagą na wynagrodzeniach sądowych kuratorów zawodowych, pomijając informacje dotyczące pracy kuratora, co miało być celem wywiadu. Kurator zawodowy wykonuje swoje obowiązki w warunkach szczególnych, w większości w rodzinach patologicznych. Wykonując wywiady z art. 214 k.p.k. kurator nie wie z kim tak naprawdę będzie go przeprowadzał często trafia do osób niebezpiecznych lub psychicznie chorych, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Kurator wykonując swoje obowiązki naraża swoje zdrowie, a nawet życie. W okręgu poznańskim zdarzył się wypadek dotkliwego pogryzienia przez psy, należące do osoby dozorowanej, kuratora sądowego który do dzisiaj, po przeprowadzonej, skomplikowanej operacji, przebywa pod intensywną opieką psychologa. Podsumowując – zawód kuratora sądowego należy do zawodów stresogennych, niebezpiecznych, wymagających dużej odwagi i wiążącym się z wysokim ryzykiem. Dlatego jego płace muszą być adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy. Nie można również zaliczać bezpośrednio do płacy kuratora dodatku terenowego, który stanowi rekompensatę ponoszonych kosztów pracy w terenie (koszt zakupu benzyny, zużycia samochodu prywatnego, odzieży itd.), którego wysokość nie zawsze starcza na ich pokrycie. Kuratorowi zawodowemu nie przysługuje delegacja służbowa, ani ekwiwalent za zużytą odzież, nie przysługuje również samochód służbowy. Swoje obowiązki wykonuje na rozległym terenie w mieście i na wsi, w różnych warunkach atmosferycznych. Podane informacje w cyt. wyżej artykule były jednostronne i nie oddawały realiów pracy kuratora sądowego stawiały natomiast kuratora w określonym bardzo pozytywnym, atrakcyjnym i komfortowym świetle, co w praktyce jest stanem odmiennym od rzeczywistości. Poza przedstawionymi wyżej informacjami o pracy terenowej kuratora sądowego, pragnę jeszcze dodać, że kuratorzy są w dalszym ciągu nadmiernie obciążeni ilością prowadzonych spraw, ilością daleko odbiegającą od przyjętych w tym zakresie standardów. Wywiad dotyczył sytuacji w Sądowym Okręgu Poznańskim, nie obejmował sytuacji w kraju. Autor nie przesłał artykułu do jego autoryzacji. Gdyby to nastąpiło w takiej wersji nie zostałby on opublikowany. W związku z powyższym osoby udzielające wywiadu nie mogą ponosić odpowiedzialności za jego opublikowaną treść.

Przemoc w rodzinie…

W dziale Artykuły znajdziecie materiał dotyczący przemocy w rodzinie, a konkretnie programu korekcyjnego dla sprawców przemocy, realizowanym z sukcesami przez kuratorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

Sprawcom przemocy można pomóc

Praca ze sprawcami przemocy domowej należy do najtrudniejszych i najmniej efektywnych, czego doświadczył chyba każdy kurator sądowy. Przyczyn tego stanu rzeczy jest bardzo wiele, a ich analiza stanowi materiał na odrębny artykuł. Z naszych doświadczeń wynika, iż sam fakt ukarania sprawcy poprzez wydanie wyroku skazującego oraz oddanie pod dozór bardzo rzadko przyczynia się do trwałej zmiany jego zachowania oraz poprawy funkcjonowania w rodzinie.Działania podejmowane przez kuratorów mają bardzo ograniczoną skuteczność głównie z uwagi na to, iż nie dysponujemy narzędziami niezbędnymi w pracy ze sprawcą. Co w obecnej sytuacji kurator może zrobić, aby wpłynąć na zmianę zachowania swego podopiecznego? Czytaj dalej Sprawcom przemocy można pomóc

Oświadczenie

Szanowni Państwo!

Do tej pory nie wypowiadałem się osobiście na temat działalności Stowarzyszenia, bo w mojej ocenie ważniejsze są czyny. Wszystko co dotychczas robiłem wspólnie z moimi Koleżankami i Kolegami kuratorami było zawsze ukierunkowane na rozwój kurateli oraz czynione dla dobra naszej grupy zawodowej. Są na to argumenty i dowody, m.in. te umieszczone w serwisie internetowym WSKS. Do zabrania głosu zmusił mnie niejako list Andrzeja Martuszewicza, Prezesa KSZKS z siedzibą w Warszawie, rozesłany do kuratorów w Polsce o treści, jakobym ja i WSKS działało na niekorzyść środowiska kuratorskiego, skłócając to środowisko. Tak właśnie treść tego listu, przekraczającego granice dobrego smaku, odebrałem. Chodzi o mój wywiad dla Radia Koszalin, którego udzieliłem podczas udziału w listopadzie 2005 roku na konferencji zorganizowanej przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. Wywiad dotyczył organizacji wykonywania kary ograniczenia wolności na terenie Poznańskiego Okręgu Sądowego. Wywiad ten został poprzedzony moim wystąpieniem, na ten właśnie temat podczas dyskusji panelowej, w jednej z grup dyskusyjnych. Słowa jakie skierowałem do uczestników dyskusji zainteresowały dziennikarkę Radia Koszalin, która postanowiła kontynuować temat na antenie swojej rozgłośni. Treść wywiadu znajdziecie w dziale PLIKI. Koleżanki i Koledzy! Sami we własnym sumieniu rozsądźcie, czy treść wywiadu może szkodzić kurateli w Polsce. Raz jeszcze pragnę podkreślić, że działania Stowarzyszenia, które reprezentuję, są zawsze nacechowane głęboką troską o dalszy rozwój kurateli w Polsce. Wszelkie zaś osiągnięcia są wspólnym sukcesem całego środowiska kuratorskiego skupionego w WSKS z siedzibą w Pile, z czego jestem dumny i za co składam Wam serdeczne podziękowania.

Asystent kuratora?…

kawada_hrp-2_robot_s.jpgDziś mała odmiana. Japońscy konstruktorzy z firmy Kawada, zaprezentowali ostatnimi czasy, humanoidalnego robota o nazwie HRP-2 Promet, który ma trafić do sprzedaży jako elektroniczna pomoc domowa. Mierzący 154 centymetry robot rozumie i reaguje na komendy głosowe, wykonując konkretne zadania zlecane przez właściciela. Konstruktorzy z kraju kwitnącej wiśni zachwalają swoje dzieło sugerując, iż robot może przykładowo włączyć telewizor, podać zimne napoje czy wykonać inne prace domowe. Kawada zapowiada udostępnienie kodu źródłowego oprogramowania, tak by każdy mógł dostosować robota do indywidualnych potrzeb. A może by tak uczynić z niego osobistego asystenta kuratora? 🙂

Probacja w Zjednoczonym Królestwie…

Dział Pliki wzbogacił się o materiał, którego autorem jest David Thomas, Z-ca Kuratora Okręgowego Okręgu Shefield, od lat współpracującego w ramach dwustronnej umowy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych. Przygotowane opracowanie porusza zagadnienia związane z systemem probacji w Wielkiej Brytanii. Zostało ono zaprezentowane i omówione na konferencji w Mielnie w 2005 roku. Zainteresowanych odsyłam do naszej Plikowni.

Jak zostać kuratorem

W związku z dużym zainteresowaniem kwestią – jak zostać sądowym kuratorem zawodowym – poniżej znajdziecie kilka porad. Kandydat musi spełniać warunki formalno-prawne zawarte w Ustawie o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 roku. Znajdziecie ją w dziale Pliki Bardzo istotnym czynnikiem w działalności kuratora zawodowego, oprócz wymogów ustawowych, są predyspozycje psychofizyczne. Tak więc, od kandydata na kuratora zawodowego wymaga się spełnienia dwu rodzajów kryteriów. Czytaj dalej Jak zostać kuratorem