Obciążenie kuratora…

Podsumowując wyniki dotychczasowej sondy, w której mogliście jako kuratorzy zawodowi wypowiedzieć się co do ilości prowadzonych spraw dziękuję za gremialny udział. Łącznie oddano 84 głosy, w tym 25 (29,8%) spośród Was wskazało na prowadzenie od 150 do 200 spraw. 20 (23,8%) prowadzi do 150 spraw, 19 (22,6%) powyżej 300 i Wam w szczególności należą się słowa uznania, choć wszyscy wykonujecie naprawdę ciężką pracę. 10 (11,9%) wybrało wariant od 200 do 250, tyle samo zresztą, co od 250 do 300 spraw. Zapraszam wszystkich kuratorów sądowych do udziału w kolejnych ankietach.

Zza oceanu…

W dziale Artykuły publikujemy tłumaczenie artykułu, którego autorem jest Todd Jermstad, a który opublikowano w numerze Executive Exchange, Winter 2006. Materiał jest emanacją amerykańskiego spojrzenia na współpracę między NAPE a WSKS.

NAPE przystąpiło do współpracy z Polskimi Partnerami

30 września 2005 r., w Pile, w Polsce, amerykańskie Krajowe Stowarzyszenie Managerów Probacji (NAPE) podpisało porozumienie o wzajemnej współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych. Zgodnie z tym porozumieniem obie organizacje będą dążyły do utrzymywania regularnych kontaktów między polskimi i amerykańskimi kuratorami sądowymi w celu wymiany doświadczeń z pracy z przestępcami w obu krajach, wymiany informacji na temat metod pracy oraz możliwości profesjonalnego kształcenia, a także do promocji działań tej grupy zawodowej dla społeczności lokalnej jako wiarygodne i alternatywne do kary pozbawienia wolności w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych jest przodującą profesjonalną organizacją w Polsce reprezentującą interesy kuratorów sądowych w tym kraju. Czytaj dalej NAPE przystąpiło do współpracy z Polskimi Partnerami

Osobowość kuratora…

Tym razem do działu Artykuły trafił materiał traktujący o modelu osobowościowym kuratora sądowego, który wszystkim zainteresowanym kuratelą w sposób precyzyjny przedstawi cechy jakimi powinien chcarakteryzować się kurator sądowy. Zapraszam do lektury.

Model osobowościowy kuratora

Kuratorzy zawodowi dźwigają na swoich barkach ciężar wykonywania praktycznej pracy opiekuńczej, wychowawczej i resocjalizacyjnej w terenie. Model osobowościowy kuratora sądowego powinien odpowiadać wymaganiom wynikającym ze specyficznej pracy kuratora z rodziną, małym dzieckiem, dorastającym nieletnim, zdemoralizowanym dorosłym oraz przestępcą.
“Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” – Alighieri DanteOmawiając model osobowościowy kuratora powinno zwracać się uwagę na fakt posiadania przez niego określonej koncepcji siebie i świata. Czytaj dalej Model osobowościowy kuratora

Budapeszt 2006 – relacja z konferencji

W dniach 1-3 marca 2006 roku, odbyła się w Budapeszcie konferencja międzynarodowa „Rozwój probacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej”. Konferencja została zorganizowana przez Europejskie Centrum Probacji, które ma swoją siedzibę w Holandii. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Niemiec, Węgier, Irlandii, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Holandii, Polski, Rumuni, Serbii i Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Tadżykistanu, Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Nasz kraj reprezentowali z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości – Pani Sędzia Urszula Wieczorek, Pani Magdalena Niewiadomska oraz Pani Agnieszka Bochniewicz – reprezentująca Centralny Zarząd Więziennictwa, zaś z ramienia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych – Pani Renata Mejri, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Pile, Pan Antoni Zabłocki, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Żaganiu oraz autorka relacji, Dorota Wróblewska – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Kościanie. Czytaj dalej Budapeszt 2006 – relacja z konferencji

Konferencja metodyczna – podsumowanie…

Jak wcześniej informowałem w dniu 9 marca odbyła się w Pile konferencja metodyczna, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, licznie przybyłych, przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz kuratorów, na czele z Kuratorem Okręgowym okręgu poznańskiego Panią Ireną Szostak i z-cą Kuratora Okręgowego ds. rodzinnych i nieletnich Panią Marią Karbowską. Na zaproszenie organizatorów prelekcję wygłosili Pan Henryk Zabrocki – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie, Pan Mirosław Kaczmarek – Dyrektor Zespołu Badań i Analiz w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Pani Liliana Krzywicka – socjolog, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach oraz Prezes WSKS, Pan Piotr Burczyk. Konferencja mimo nieobecności przedstawicieli lokalnych władz samorządowych zakończyła się pełnym sukcesem, zrealizowawszy postawione przed nią cele.

Program szkoleniowy z Funduszu Phare…

W dziale Artykuły znajdziecie materiał prezentujący pilotażowy projekt szkoleniowy, jaki został opracowany przez kuratorów okręgu poznańskiego, zrzeszonych w WSKS. Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie projektu i stosowną dotację otrzymało z funduszy europejskich.

Pomóżmy sobie, pomóżmy i innym

W sierpniu 2005 roku Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych zwróciło się z wnioskiem do Funduszu Phare o udzielenie dotacji na realizację Projektu pt.: Pomóżmy sobie, pomóżmy i innym z Funduszu Wspierania Wymiaru Sprawiedliwości. W listopadzie 2005 roku Stowarzyszenie otrzymało ponad 10 tysięcy Euro na realizację Projektu w formie szkolenia pt.: Interwencja kryzysowa w obliczu przemocy domowej organizowanego dla zawodowych kuratorów sądowych pionu karnego i rodzinnego Sądu Rejonowego w Poznaniu. Czytaj dalej Pomóżmy sobie, pomóżmy i innym

Sprostowanie w Gazecie Wyborczej – epilog…

6 marca 2006 roku otrzymałem odpowiedź z Gazety Wyborczej, od zastępcy redaktora naczelnego Pana Piotra Stasińskiego, w kwestii sprostowania artykułu opublikowanego w wydaniu GW z 15 lutego. Z treści listu wynika, że sprostowanie ze względów formalnych i merytorycznych nie może zostać zamieszczone w Gazecie. W odpowiedzi podnoszony jest argument, cyt.że po pierwsze – głównym tematem dziennikarza był obserwowany od kilku lat wzrost prestiżu i zarobków kuratorów. Po drugie – to dziennikarz, a nie jego rozmówca, decyduje o treści artykułu. Ponadto cyt. niezależnie jednak od powyższego przypominam, że sprostowaniem prasowym jest rzeczowa, odnosząca się wyłącznie do faktów, wypowiedź zawierająca korektę wiadomości podanej przez prasę, która jest nieprawdziwa lub nieścisła. Nadto, w sprostowaniu prasowym nie są dopuszczalne jakiekolwiek uzupełniajace wyjaśnienia, polemiki, komentarze, oceny lub uwagi dotyczące treści kwestionowanej publikacji lub osoby jej autora. Sprostowanie prasowe ograniczać się musi co do zasady, do prostej i zwięzłej formuły typu (nie jest prawdą , że…..). Na wtępie listu Pan Piotr Stasiński oświadczył jednak, cyt.Z uwagą zapoznałem się z treścią pisma dotyczącego artykułu opublikowanego w Gazecie Wyborczej w dniu 15 lutego 2006 roku oraz uwagami i wyjaśnieniami, które w nawiązaniu do niego zechciał Pan przedstawić. Wyjaśnienia te przyjmujemy do wiadomości, deklarując ich ewentualne wykorzystanie w przyszłych pracach redakcji. Nie znajduję natomiast podstaw do ich opublikowania we wnioskowanej przez Pana formie i treści, tj. sprostowania prasowego. Niniejszym uprzejmie dziękuję Panu Piotrowi Stasińskiemu, zastępcy redaktora naczelnego Gazety Wyborczej za obszerną odpowiedź na mój wniosek o sprostowanie artykułu. Tym samym zakończyłem swoje starania dot. sprostownia w/w artykułu. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie opublikowany wywiad o pracy sądowego kuratora zawodowego, zawierający również treść zawartą w przesłanym przeze mnie do Redakcji Gazety Wyborczej, sprostowaniu.

Konferencja metodyczna w Pile…

Już za kilka dni, 9 marca 2006 roku, odbędzie się zorganizowana przez kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Pile, konferencja metodyczna poświęcona problematyce przemocy w rodzinie. Konferencja jest wspólnym dziełem kuratorów dla dorosłych i rodzinnych zrzeszonych w WSKS. Zespołowi przygotowującemu konferencję w składzie: Marzena Bazimierowska, Dorota Gajewska-Wowk, Magdalena Grabowska i Alicja Piechota, życzymy spektakularnego sukcesu.