Ożywiony Lębork “Nowy Świat”

OŻYWIONY LĘBORK “NOWY ŚWIAT” –

usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

Od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. Gmina Miasto Lębork w partnerstwie ze Stowarzyszeniem EDUQ, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy SOSW w Lęborku OTWARTE DRZWI  realizowała projekt nr RPPM.06.02.02-22-0005/17 pn. OŻYWIONY LĘBORK “NOWY ŚWIAT” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu – 3 231 431,00 zł.

Wartość dofinansowania – 3 069 859,45 zł.

Uprzejmie informujemy, że  dniem 1 stycznia 2023 r. Gmina Miasto Lębork wraz z Partnerami zgłosiła deklarację instytucjonalnej gotowości do realizacji usług społecznych wobec osób potrzebujących wsparcia w okresie trwałości tj. minimum w okresie 3 lat po zakończeniu finansowania (01.01.2023 – 31.12.2025).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze rewitalizacji Lębork – Nowy Świat dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.

W ramach trwałości projektu realizowane są zajęcia na terenie:

  • Klubu Osiedlowego BAZA przy ul. Łokietka 5 otwartego od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00 w ramach, którego funkcjonują:

– Punkt Wsparcia Rodzin, który ma na celu wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz rozwiązanie problemu niskiej aktywności społecznej mieszkańców. W ramach zajęć najmłodsi uczestnicy każdego dnia mogą brać udział w zajęciach integracyjnych, edukacyjnych, ruchowych lub plastycznych.

– Punkt Wsparcia Seniorów – który zapewnia uczestnikom korzystanie z szerokiej oferty zajęć plastycznych, muzycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi. Organizowane są także spotkania integracyjne, wycieczki i zajęcia edukacyjne.

– Ośrodek Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce” – prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, w formie 4 godzin zajęć w tygodniu dla grupy siedmiorga uczestników w wieku od 7 do 18 lat, organizowanych przez kuratora zawodowego.

 

– Wsparcie Streetworkerów – oferowane wsparcie skierowane jest dla dzieci i młodzieży m.in. w formie pomocy w nauce i odrabianiu lekcji, zajęć warsztatowych, zajęć specjalistycznych, zajęć artystycznych i edukacyjne, gier i zabawy, wycieczek profilaktycznych czy edukacyjnych.

  • Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Pl. Piastowski 6 (wejście od ul. Łokietka):

– oferuje wsparcie dla dzieci, w ramach którego w dni robocze w godzinach 14.00-17.00 zapewniana jest opieka oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych – m.in. z logopedą, rehabilitantem, terapeutą arteterapii oraz reedukatorem. Zaplanowane są także wycieczki, wyjścia do kina, teatru, pikniki integracyjne oraz wiele innych atrakcji.