Komunikat Zarządu WSKS

Uchwałą nr 01/24 z dnia 11.04.2024r. Zarząd WSKS podjął decyzję o zmianie terminu Walnego Zgromadzenia Członków WSKS połączonego ze szkoleniem w Mielnie z 22.05-24.05.2024r. na 25.09-27.09.2024r.

Powodem zmiany terminu jest chęć zorganizowania uroczystych obchodów 25-lecia istnienia WSKS, co wymaga podjęcia dodatkowych działań (m.in. planowane jest zaproszenie gości z zagranicy) i łączy się z koniecznością poniesienia większych nakładów finansowych.

Na posiedzeniu w dniu 11.04.2024r. Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu do Członków Stowarzyszenia z pismem dotyczącym uregulowania kwestii związanych z płatnością składek (zgodnie z § 12 pkt 2 Statutu WSKS).

Skarbnik przedstawił problem braku systematycznego opłacania składek przez niektórych członków WSKS. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 29.09.2021 roku ustalono wysokość składki w kwocie 35,00 zł miesięcznie. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o respektowanie uchwał Walnego Zgromadzenia i terminowe (comiesięczne) dokonywanie wpłat składek na konto WSKS. Ułatwi to Zarządowi planowanie wydatków na realizację statutowych działań Stowarzyszenia, m.in organizację Walnego Zgromadzenia połączonego ze szkoleniem w Mielnie.

Ponadto zwracamy się z prośbą do tych osób, które składki członkowskie opłacają poprzez potrącenie z wynagrodzenia (zgodnie ze złożoną dyspozycją w dziale księgowości), o dopilnowanie, by księgowe zamieszczały imię i nazwisko osoby, za którą jest wpłacana składka. Informacja ta jest potrzebna do zweryfikowania, czy dany Członek Stowarzyszenia wywiązuje się z wpłacania składki zgodnie z złożoną deklaracją.

Powyższe kwestie prosimy zweryfikować i uporządkować we własnym zakresie w nieprzekraczalnym terminie do końca maja 2024r.

Przypominamy, że zgodnie z  § 9 pkt 2a Statutu WSKS za uporczywe nie wywiązywanie się z podstawowych obowiązków członkowskich następuje wykluczenie Członka Stowarzyszenia.