Prezydent APPA dziękuje za polską gościnność

Drogi Piotrze.

Dziękuję za zaproszenie nas do Polski na IV Międzynarodową Konferencję Kuratela sądowa w zapobieganiu przestępczości i patologii społecznej w środowisku lokalnym, która była organizowana w Polsce przez WSKS i UAM w dniach 12-14 maja 2008, za zaproszenie do przedstawienia naszych prezentacji w sądach w Poznaniu i Krakowie, za wymarzony czas, który spędziliśmy z naszymi przyjaciółmi w Polsce. Wiem, że planowanie takiego wydarzenia jest bardzo trudne, dziękuję Ci, że byłeś tak wspaniałym gospodarzem. Dowiedziałem się, ze inni członkowie delegacji byli bardzo zadowoleni, że mogli być częścią tego przedsięwzięcia.

Dziękuję za zaproszenie nas do Polski na IV Międzynarodową Konferencję „Kuratela sądowa w zapobieganiu przestępczości i patologii społecznej w środowisku lokalnym”, która była organizowana w Polsce przez WSKS i UAM w dniach 12-14 maja 2008, za zaproszenie do przedstawienia naszych prezentacji w sądach w Poznaniu i Krakowie, za wymarzony czas, który spędziliśmy z naszymi przyjaciółmi w Polsce. Wiem, że planowanie takiego wydarzenia jest bardzo trudne, dziękuję Ci, że byłeś tak wspaniałym gospodarzem. Dowiedziałem się, ze inni członkowie delegacji byli bardzo zadowoleni, że mogli być częścią tego przedsięwzięcia.
W moim życiu zawodowym nie było do tej pory nic tak wspaniałego jak czas spędzony z moimi przyjaciółmi z Polski. Zgadzam się z tym, że nasza przyjaźń będzie trwała wiecznie i będzie się rozwijać. Od momentu naszego przyjazdu do Polski od razu poczuliśmy waszą szczerą gościnność. W trakcie trwania naszej podróży nasze doświadczenia i wasza gościnność rosła z każdym dniem. To jest wspaniałe uczucie doświadczać tak szczerej przyjaźni. To właśnie czuję do Ciebie i moich wspaniałych przyjaciół w Polsce. Nasza wymiana pomysłów przyniesie nam obopólne korzyści. Nasza wymiana przyjaźni nie może się z niczym równać. Myślę, że nasza współpraca powinna być kontynuowana w przyszłości.

Piotr mój drogi przyjacielu, muszę powiedzieć, że Dorota była taka wspaniała, taka uprzejma i taka cierpliwa będąc z nami każdego dnia. Jej zdolności w kierowaniu naszą grupą, w tłumaczeniu naszych prezentacji, w pomaganiu nam w zrozumieniu waszych tradycji, kultury i bogatej polskiej historii nie mogą być przyrównane do niczego z wyjątkiem jej wspaniałej osobowości. Dorota zawsze sprawiała, że czuliśmy się mile widziani. Ona jest wspaniałą osobą, dla której mamy wielki podziw. Podziwiam Ciebie, że otaczasz się tak wspaniałymi ludźmi.

To bardzo ważne dla nas, aby nasze marzenia były żywe, bo za ich pomocą możemy kontynuować wymianę informacji i przyjaźń przez lata. Mam nadzieję, że już jesteśmy zaangażowani w przyszłe wymiany i będę rozwijał te możliwości. Wyślę również do Ciebie listy związane z wymianą kadry w październiku.

Powiedziałeś, że Polska jest zawsze przyjazna i otwarta dla mnie. Czuję się komfortowo z tą myślą. Mogę Ci powiedzieć, że ja i moi koledzy spowodujemy, że Amerykanie będą przyjaźni i otwarci dla Ciebie.

Nasz wspólnie spędzony czas dostarczył nam wspaniałych wspomnień, które nigdy nie mogą być nam zabrane. Nasze marzenia i nadzieje na współpracę i przyjaźń będą nas prowadzić do sukcesu, jaki osiągniemy pracując razem. Nasza przyjaźń jest nieśmiertelna.

Piotr jestem szczęśliwy, że jesteśmy przyjaciółmi. To jest więź, która nigdy nie może zostać przerwana. Ty i ja zawsze będziemy zdolni do zbudowania więzi zaufania i przyjaźni pomiędzy naszymi kolegami, którzy spotkali się w Polsce. Poprzez nich rozpoczęliśmy budowę przyszłości dla przyjaźni, którą wysoko cenimy.

Z największym szacunkiem dla Ciebie Piotr,
Twój przyjaciel – Gary

Poniżej podziękowanie za polską gościnność w oryginale.

Dear Piotr. Thank you for inviting us to Poland to participate in the IV International Conference on “Probation Service in Prevention of Crime and Social Pathology in the local environment” which was organized in Poland by WSKS and UAM on May 12-14, 2008, to make presentations to the courts in Poznan and Krakow, and spend cherished time with our dear friends in Poland. I know the planning for this activity was difficult and I thank you for being such a gracious host. I have deep love and compassion for my friends in Poland. I know with confidence that the other members of the delegation were very pleased to be part of this experience.

In all my professional career there has never been any time that I have cherished more than the times I have enjoyed with my friends from Poland. I agree that our friendship is permanent and it is still developing. Upon our arrival in Poland, there was an immediate feeling of your genuine hospitality. As we continued, the experience and hospitality grew more with each day. It is great comfort to experience sincere friendship. This is the way that I feel about you and the wonderful friends we have in Poland. Our exchange of ideas is a benefit to us all. Our exchange of friendship cannot be equaled. I think our cooperation should continue into the future.

Piotr my dear friend, I must also say that Dorota was so gracious, so kind, and so patient with us each day of our stay. Her skills in managing our group, translating our presentations, and helping us understand the local traditions, the culture, and Poland’s rich history can not be equaled except for her wonderful personality. Dorota always made us feel so welcome. She is a wonderful person for whom we have gained great admiration. I admire how you surround yourself with such wonderful people.

It is very important for us to keep the dream alive whereby we can continue to exchange information and friendship throughout the years. I hope we are involved in future exchanges and I will begin exploring those possibilities. I will also send a letter to you requesting the beginning of staff exchanges in October.

You have said that Poland is always open and friendly for me. I am comforted by that thought. I can also tell you that my colleagues and I will keep American open and friendly to you.

Our time together provides fond memories that can never be taken away. Our dreams and hopes for friendship and collaboration will guide our future successes as we work together. Our love is undying.

Piotr I am happy that we are friends. It is a bond that can never be broken. You and I have also been able to build the bonds of trust and friendship between our colleagues who met together in Poland. Through them we have begun to build the future for the friendship that we cherish.

With the deepest respect for you Piotr,
Your friend – Gary 

Dodaj komentarz