I Międzynarodowe Seminarium Za Kurtyną Resocjalizacji, Droga Do Wolności.

1_gra.jpg2_gra.jpg

I Międzynarodowe
Seminarium
Za kurtyną resocjalizacji.
Droga do wolności
www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl
Toruń, 28 marca 2014


Toruń, dnia 07 marca 2014 r.

Szanowni Państwo

Organizatorem I Międzynarodowego Seminarium Za kurtyną resocjalizacji. Droga do wolności,28 marca 2014 r. Collegium Humanisticum UMK s.1.22 g.10.00 oraz poprzedzającego je spotkania debaty nt. Komparatystycznych perspektyw koncepcji przekształceń probacji, 27 marca 2014, s. Darwina UMKw Toruniu, g. 11.00 15.00 jest Sekcja Naukowa Resocjalizacji Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oba wydarzenia odbywają się pod patronatem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennejw Bydgoszczy i Dziekana WNP UMK w Toruniu.

Toruńskie spotkania wpisują się również w obchody 15 lecia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.

Celem spotkania – debaty nt. Komparatystycznych perspektyw koncepcji przekształceń probacji jest zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu probacji w innych krajach i w tym wymiarze, refleksja nad potrzebami przekształceń, ale również propozycjami zmian w rodzimym systemie.

Wśród prelegentów wystąpią: Jan Hannant – Dyrektor Służb Probacyjnych w Sheffield, Sarah Mainwaring – Dyrektor Służb Probacyjnych w Rotheram, Robert Cotterell – Z-ca Służb Probacyjnych w Barnsley, dr Ewelina Wojtera – kurator specjalista delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, dr Sławomir Stasiorowski,- kurator specjalista delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości i Wojciech Mroczkowski Prezes WSKS.

Seminarium Za kurtyną resocjalizacji. Droga do wolności, jest przeznaczone dla kręgu ludzi nauki, studentów i pracowników placówek i instytucji o charakterze resocjalizacyjnym. Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie warunków do interdyscyplinarnej dyskusji nad badanymi zjawiskami. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki seminaryjnej formie spotkania, które podzielone zostanie na sesję plenarną oraz panele tematyczne. Panele odpowiednio dotyczyć będą badanych zjawisk: demoralizacji, resocjalizacji, readaptacji. W seminaryjnych debatach wystąpią studenci, doktoranci, doktorzy przygotowujący się do habilitacji, praktycy resocjalizacji z wielu obszarów praktycznej działalności resocjalizacyjnej oraz goście z Wielkiej Brytanii.

Seminarium i towarzysząca mu debata w zamiarze jej animatorów, mają odbywać się cyklicznie, a każda kolejna edycja będzie podsumowana recenzowaną poseminaryjną publikacją.

Wieczorem 28.03.14 r. społeczność seminaryjna będzie miała możliwość spotkania w jednym z toruńskich klubów.

Rejestracja uczestników toruńskich wydarzeń trwa do 14.03.14 r. Koszt udziału wynosi 100 zł od osoby, płatne z wykorzystaniem formularza na znajdującej się poniżej stronie internetowej.

Informacje nt Seminarium i spotkania-debaty, znajdziecie Państwo na stronie

https://www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl/.

Z poważaniem

Komitetu Organizacyjny

Dodaj komentarz