Plan Działań WSKS na 2014r.

Rok jubileuszy 15 lat Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.

Plan działań Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych na 2014 rok.

Rok 2014 jest rokiem bardzo ważnym dla kuratorów sądowych. 95 lat temu Dekretem Naczelnika Państwa z dnia 07.02.1919 r. utworzono sądy dla nieletnich (Dz. Praw. nr 14 poz. 171) powołując równocześnie do życia stałych opiekunów sądowych dla nieletnich sprawców przestępstw – byli to prekursorzy współczesnych polskich kuratorów sądowych. W ciągu tych lat kuratela sądowa przeszła wiele dróg, od instytucji opiekunów sądowych poprzez wolontariat do profesjonalnej, zawodowej kadry, która spełnia ważną rolę w środowisku lokalnym szczególnie w zakresie zapobiegania przestępczości i patologii społecznej.

Pan prof. dr hab. Marek Heine nazwał kuratorów, bardzo trafnie, „inżynierami dusz ludzkich”.

Kuratorzy wielokrotnie udowodnili, że są dojrzałymi, profesjonalnymi i równorzędnymi partnerami w współtworzeniu oraz dyskusji o problemach rodzimej probacji.

W rok jubileuszu 95-lecia kurateli sądowej w Polsce wpisuje się działalność Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, które od 15 lat systematycznie realizuje cele dotyczące m.in. podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych kuratorów sądowych; doskonalenia systemu organizacyjnego kurateli, integracji środowiska zawodowego, wspieranie działalności Rad Terenowych ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, patrz Statut WSKS;

II. CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

1) doskonalenie systemu organizacyjnego kurateli zawodowej,

2) współdziałanie z rządowymi i pozarządowymi organizacjami, instytucjami, fundacjami, których celem jest realizacja zadań związanych ze świadczeniem pomocy w readaptacji osób skazanych oraz mogących pomóc w doskonaleniu poziomu pracy kuratorów zawodowych,

3) przyczynianie się do tworzenia profesjonalnego zaplecza wykonawczego, służącego do readaptacji i pomocy postpenitencjarnej osób skazanych, dla zwiększenia efektywności procesu resocjalizacji

4) doskonalenie zawodowe kuratorów,

5) integracja środowiska zawodowego,

6) podniesienie autorytetu i rangi zawodowej kurateli sądowej,

7) dbanie o zapewnienie kuratorom zawodowym właściwych warunków pracy i poziomu materialnego, adekwatnego do stopnia zagrożenia i wysiłku wymaganego przy wykonywaniu obowiązków zawodowych

8) wspieranie działalności Rad Terenowych do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

W ciągu 15 lat działalności Stowarzyszenie było organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji i seminariów naukowych poświęconych probacji w tym m.in.

w 2003 r. seminarium na temat „Kurator sądowy w lokalnym zintegrowanym systemie profilaktyki społecznej”
w 2004 r. – konferencji na temat „Probacja 2004 w polskim systemie prawnym” – z udziałem kuratorów angielskich
w 2005 r. konferencji międzynarodowej z udziałem delegacji kuratorów z Anglii i Niemiec na temat „Funkcjonowanie kurateli sądowej w różnych systemach prawnych”
w 2006 r. konferencji międzynarodowej z udziałem delegacji kuratorów z Anglii, USA i Kanady na temat „Probacja stan obecny i perspektywy wobec oczekiwań społecznych”.
w 2008 konferencji międzynarodowej z udziałem delegacji z Anglii, USA, Kanady, Francji i Australii na temat „ Kuratela sądowa w zapobieganiu przestępczości i patologii społecznej w środowisku lokalnym”
w 2011 r. utworzyliśmy wraz z przedstawicielami wyższych uczelni, instytucji państwowych oraz pozarządowych „ Pracownie profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej”.
w 2011 r. współorganizator seminarium w Lęborku z okazji 10-ciolecia uchwalenia przez Sejm ustawy o kuratorach sądowych na temat „Funkcjonowanie kurateli sądowej w Polsce”
w 2012 r. współorganizator seminarium w WWSSE w Środzie Wlkp. oraz Lęborku na temat „ Teoretyczne i praktyczne przestrzenie resocjalizacji i pracy socjalnej”
w 2013 r. współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej w WWSSE Środzie Wlkp. na temat „Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej” oraz Międzynarodowej Konferencji w Lęborku na temat „Profilaktyka, wsparcie i resocjalizacja a środowisko lokalne”

Członkowie Naszego Stowarzyszenia uczestniczyli również w konferencjach i seminariach poświęconych probacji organizowanych za granicą, m.in. w roku 2004 w Londynie, w 2006 w Budapeszcie, w 2007 w Filadelfii i Anglii, w 2011 w Chicago.

W minionym okresie podpisano również wiele umów o wzajemnej współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami, których celem działania jest realizacja zadań związanych ze świadczeniem pomocy w readaptacji osób skazanych, a także z instytucjami i placówkami naukowymi m.in. z Uniwersytetem im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych ma podpisane umowy o współpracę z Stowarzyszeniami amerykańskimi : National Association of Probation Executives, ( NAPE)
NAPE to amerykańskie, narodowe stowarzyszenie kadr kierowniczych probacji. WSKS we wrześniu 2006 roku podpisało umowę o współpracy z tym Stowarzyszeniem.

American Probation and Parole Association (APPA), APPA to amerykańskie stowarzyszenie probacji i warunkowych zwolnień. Zrzesza kuratorów zajmujących się skazanymi. WSKS podpisało z APPA w październiku 2006 roku umowę afiliacyjną. Prezes WSKS wchodzi w skład Rady Nadzorczej tej organizacji.

ABPO to Stowarzyszenie Czarnych Kuratorów, głównym celem współpracy WSKS i ABPO jest promowanie współpracy i porozumienia w poszanowaniu obywatelstwa i doświadczeń kulturowych, opartych na indywidualnych Europejskich/Brytyjskich/Polskich zainteresowaniach i doświadczeniach.

Bardzo ważnym wydarzeniem w 2012 roku było podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy

Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych,

Krajową Radą Kuratorów,

Krajowym Stowarzyszeniem Zawodowych Kuratorów Sądowych,

Dolnośląskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sadowych „ Frontis”,

Pomorskim Stowarzyszeniem Zawodowych Kuratorów Sądowych,

Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych

w sprawnym wykonywaniu powierzonych kuratorom sądowym zadań dla dobra osób objętych ich oddziaływaniem oraz dbałość o właściwa rangę i wysoki poziom etyczny zawodu kuratora. Zadeklarowano zgodne działanie na rzecz usprawnienia systemu kurateli w Polsce i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyjęliśmy jako jeden z głównych celów budowanie nowoczesnej, dobrze zorganizowanej oraz odpowiednio licznej i właściwie wyposażonej służby kuratorskiej, która będzie w stanie sprostać zadaniom nakładanym na nią przez ustawodawcę.

Od 2007 r. organizujemy z inicjatywy kuratorów sądowych z Lęborka członków WSKS, Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski

Od 2012 r. współpracujemy i patronujemy we współpracy z kuratorami sądowymi miedzy innymi członkami WSKS z Sądu Rejonowego w Jarocinie, Ogólnopolski Turniej Ośrodków Kuratorskich w piłkę nożną.

W 2013 r. WSKS współorganizowało I Festiwal twórczej resocjalizacji „Wychowanie przez teatr”. Organizatorem Festiwalu byli kuratorzy rodzinni Sądu Rejonowego w Szamotułach członkowie WSKS.

Tradycją Stowarzyszenia są, organizowane od 15 lat spotkania integracyjne i szkoleniowe w Mielno – Unieściu.

Rok 2014, w działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych zapowiada się również bardzo interesująco:

· W dniach 27 – 28.03.2014 r. w murach Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się I Międzynarodowe Toruńskie Seminarium Resocjalizacji „Za kurtyną resocjalizacji. Droga do wolności”. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych objęło nad seminarium patronat honorowy.

· Dnia 28 .04. 2014 WSKS współorganizuje Konferencję na temat „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Miejscem konferencji będzie sala konferencyjna Urzędu Miasta Czarnkowa.

· W dniach 12-14.05.2014 r. jesteśmy partnerami w organizacji
II Międzynarodowej Konferencji z cyklu ” Konteksty efektywności…” Interdyscyplinarne konteksty aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Miejscem konferencji jest Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Millenium w Gnieźnie. Patronat nad inicjatywą objął Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

· W dniach 14 – 16.05.2014 r w Unieściu odbędzie się Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia połączone ze szkoleniem tematycznym oraz uroczystymi obchodami 15 – lecia naszego stowarzyszenia i 95 – lecia kurateli sądowej w Polsce.

· Współudział wraz z Krajową Radą Kuratorów, Fundacją ” Probare”, Wyższą Szkołą Pedagogium w Warszawie oraz Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu i innymi Stowarzyszeniami Kuratorskimi w Polsce, w pracach nad II Kongresem Kuratorskim, którego termin wstępnie ustalono na 10-12.06.2014 r. w Warszawie.

· Na przełomie czerwca/ lipca 2014 r. planowana jest organizacja VIII Międzynarodowego Turnieju Probacyjnego w Piłkę Nożną w Lęborku. Turniej poprzedzony będzie IV Konferencją międzynarodową poświęconą aktualnym problemom probacji.

· W listopadzie 2014 r. Stowarzyszenie będzie współorganizatorem VIII Ogólnopolskiego Turnieju Ośrodków Kuratorskich w piłkę nożną w Jarocinie

· Na przełomie miesiąca listopada/grudnia 2014 r. Stowarzyszenie będzie współorganizatorem II Festiwalu twórczej resocjalizacji ” Wychowanie przez Teatr” – organizowanego przez naszych członków stowarzyszenia z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Szamotułach.

Do udziału w w/w przedsięwzięciach zapraszamy nie tylko członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych ale wszystkich chętnych, dla których resocjalizacja nie jest tylko „pustym słowem”.

Z okazji 95 rocznicy funkcjonowania kurateli sądowej oraz 15 – lecia istnienia naszego stowarzyszenia pragniemy wszystkim kuratorom sądowym życzyć wszelkiej pomyślności i wytrwałości w rozwiązywaniu dylematów codziennego dnia, realizowaniu planów i zamierzeń oraz satysfakcji z trudnej, ale dobrze wykonywanej pracy zawodowej.

Jesteśmy pewni , że codziennemu działaniu Państwa towarzyszy poszanowanie prawa oraz poszanowanie drugiego człowieka.

Z wyrazami szacunku

Zarząd

Wielkopolskiego Stowarzyszenia

Kuratorów Sądowych

Dodaj komentarz