Międzynarodowa Konferencja Naukowa 23-24.05.2013r.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy !

Serdecznie zapraszam wraz z innymi współorganizatorami do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej.

Jestem przekonany, iż jest to kolejna z Naszych wspólnych inicjatyw, stwarzających możliwość wymiany poglądów, doświadczeń oraz refleksji z korzyścią dla rodzimej probacji i resocjalizacji.

Komunikat oraz szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

Prezes WSKS

Wojciech Mroczkowski

Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium

Zakład Poprawczy w Poznaniu

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

Zakład Resocjalizacji WSE UAM w Poznaniu

zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej

Miejsce: budynek WWSSE, ul. Surzyńskich 2, Środa Wlkp.

Termin: 23 24 maj 2013 r.

 1. Komitet naukowy:
 2. Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik (UAM Poznań) – przewodniczący
 3. Prof. dr hab. Zbyszko Melosik (UAM Poznań) – wiceprzewodniczący
 4. Prof. dr hab. Marek Konopczyński (Pedagogium WSNS) – wiceprzewodniczący
 5. Prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski (GSW Milenium)
 6. Prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk (WWSSE Środa Wlkp.)
 7. Prof. dr hab. Eugeniusz Piotrowski (UAM Poznań)
 8. Prof. dr hab. Bronisław Urban (UJ Kraków)
 9. Prof. dr hab. Anatoli Demanichuk (MEHU w Równym)
 10. Prof. dr hab. Wojciech J. Maliszewski (GSW Milenium)
 11. Prof. dr hab. Pavel Mühlpachr (ISM w Brnie – Czechy)
 12. Prof. George Nelson (Uniwersytet w Utah – USA; Pedagogium WSNS w Warszawie)
 13. Prof. dr hab. Beata Maria Nowak (Pedagogium WSNS w Warszawie)
 14. Prof. dr hab. Jurij Pelekh (MEHU w Równym)
 15. Prof. dr hab. Piotr Stępniak (UAM Poznań)

 

 1. Komitet organizacyjny:

dr Przemysław Frąckowiak (PPRiRS, WWSSE Środa Wlkp.), dr Anna Knocińska (PPRiRS, GSW Milenium), dr Jolanta Spętana (PPRiRS, WWSSE Środa Wlkp.), dr Hubert Paluch (GSW Milenium), dr Joanna Rajewska de Mezer (PPRiRS, UAM), dr Michał Szykut (PPRiRS, WSKS), mgr Sebastian Dec (PPRiRS, NBAP), mgr Sylwia Dec (PPRiRS, NBAP), mgr Anna Hedrych-Stanisławska (PPRiRS), mgr Sylwia Jabłońska (PPRiRS), mgr Mariusz Kościelniak (PPRiRS), mgr Anna Kruszyk (PPRiRS, NBAP), mgr Izabela Maciaszczyk (PPRiRS, NBAP), mgr Wojciech Mroczkowski (PPRiRS, WSKS), mgr Elżbieta Stępa (PPRiRS), mgr Bożena Szot (PPRiRS, NBAP), mgr Michał Tkaczyk (PPRiRS, NBAP).

 

III. Wprowadzenie

Tadeusz Kotarbiński w Traktacie o dobrej robocie poczynił uwagę o niecelowości wszelkiego działania, które usuwa przeszkodę na drodze do osiągnięcia celu w ten sposób, że sam ów cel zostaje też udaremniony. To spostrzeżenie zdaje się znakomicie wpisywać w silnie dziś eksponowaną medialnie i akademicko problematykę, kreśloną paradygmatem efektywności pedagogicznego sprawstwa. Szczególnie mocno ta tendencja uobecnia się w obszarach związanych z profilaktyką, resocjalizacją i readaptacją społeczną. Można wręcz odnieść wrażenie, że termin efektywność przybrał w tych obszarach postać swoistego fetysza determinującego sensowność podejmowania wszelkiej interwencji. Właściwy, to znaczy odpowiadający ogłoszonym standardom, poziom efektywności nabrał mocy usprawiedliwiania. Jest zatem obecny wszędzie tam, gdzie tradycja krzepiona etycznym i moralnym zobowiązaniem zwyczajnie nakazuje wyciągnięcie pomocnej dłoni ku Drugiemu. Ów gest, bezwarunkowo dotąd legitymujący profesję pomagaczy społecznych1 zaczyna tracić na znaczeniu. Okazuje się bowiem, że w zekonomizowanej, wolnorynkowej rzeczywistości także pomaganie wymaga uzasadnienia. Zdaniem Odo Marquarda piętno trybunalizacji odcisnęło swoje znamię na wszystkich dziedzinach życia społecznego. Znaczy to tyle, że wszystko dziś wymaga usprawiedliwienia, począwszy od rodziny, państwa, przyczynowości czy jednostki, na chemii, jarzynach, kaprysach, życiu, oświacie kończąc2. W tych warunkach prosty sprzeciw czy nawet bunt przeciwko społecznemu darwinizmowi3 nie wystarcza. Nie wystarcza być po prostu przeciw rzeczywistości, w której jedyną stałą jest zmiana. Rzeczywistości, która gwarantuje miejsca dla najsprawniejszych, co jednocześnie oznacza ekskluzję pozostałych. Rzeczywistości, w której „produkujemy więcej żywności niż potrzebujemy, ale nie potrafimy nakarmić głodujących. Potrafimy odkryć tajemnice galaktyk, lecz nie naszych własnych rodzin”4. Trzeba zatem znaleźć drogę prowadzącą do urzeczywistniania idei pomocowości i zrozumienia drugiego, bez przysłowiowego obrażania się na otaczającą nas rzeczywistość. Charles Handy nazywa ją drogą przez paradoks, Martin Heidegger drogą lasu, a pedagogiczna codzienność powinnością pomagania tym wszystkim, którzy nie mając niczego, nie mają o co dbać. Którym obce jest ciepło rodzinnego ogniska więc nie mają się o kogo troszczyć. Na których istnieniu zawieszono etykietę odmieńców, gwałcących prawa boskie i ludzkie więc nie mają w co wierzyć. W tym kontekście warto i trzeba postawić pytanie o to, skąd i dokąd wiedzie ich droga i czy można zmienić jej bieg, tak, by „nie zarosła, kończąc się nagle chaszczami, w których nie postąpiła ludzka noga?”5.

1 Koncepcja Prof. Wandy Kaczyńskiej, zob. O etyce służb społecznych, Warszawa 1998.

2 O. Marquard, Apologia przypadkowości, Warszawa 1994, s. 8.

3 Zob. Ch. Handy, Głód ducha, Wrocław 1999, s. 29.

4 Ch. Handy, Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Warszawa 1996, s. 10.

5 M. Heidegger, Drogi lasu, Warszawa 1997, s. 5.

 

 1. Formuła konferencji:

Proponowana tematyka konferencji koncentruje się wokół trzech bloków tematycznych:

 1. Konteksty efektywności profilaktyki społecznej,
 2. Konteksty efektywności resocjalizacji,
 3. Konteksty efektywności readaptacji społecznej.

Obrady prowadzone będą w formie wygłaszania referatów i komunikatów w dyskusji. W zależności od liczby zgłoszeń mogą odbywać się w trzech sekcjach tematycznych.

 

 1. Informacje organizacyjne:
 2. Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz streszczenie wystąpienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: pracownia@milenium.edu.pl do dnia 25 marca 2013 r. Karta zgłoszenia w załączniku. Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 1 strony znormalizowanego tekstu (1800 znaków).
 3. Udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast ewentualne noclegi uczestnicy konferencji rezerwują i opłacają we własnym zakresie. Organizatorzy polecają:

Hotel Almarco

 1. Niedziałkowskiego 17

63-000 Środa Wlkp.

https://www.almarco.pl/

Hotel Szablewski

 1. Brodowska 38c

63-000 Środa Wlkp.

https://www.szablewski.pl/index.php?ct=2&mod=ShowPage&a=show&id=59

Hotel Wielkopolanka

Pętkowo 3

63-000 Środa Wlkp.

https://www.hotelwielkopolanka.pl/index.php

Hotel Podróżnik

Koszuty 16a

63-000 Środa Wlkp.

https://www.motel-podroznik.com.pl/

Hotel Cezar

Koszuty 7

63-000 Środa Wlkp.

https://www.cezarhotel.pl/

 

 1. Informacje dotyczące szczegółowego programu konferencji zostaną przesłane po zamknięciu listy uczestników konferencji.
 2. Tekst do publikacji należy przekazać w wersji elektronicznej (na adres: pracownia@milenium.edu.pl ) oraz drukowanej (na adres: GSW Milenium, dr Anna Knocińska, ul. Pstrowskiego 3a, 62-200 Gniezno) najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2013 r. Warunkiem druku przekazanego tekstu w ramach serii monograficznej „Próby i Szkice Humanistyczne” jest jego pozytywna recenzja.
 3. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do druku otrzymają autorski egzemplarz publikacji. Zostanie on przesłany pocztą na adres wskazany w Karcie zgłoszenia.
 4. Wymogi edytorskie:

 na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu, należy umieścić: nazwisko, imię, stopień lub tytuł naukowy, nazwę uczelni/instytucji afiliowanej;

 tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,

 objętość – maksymalnie jeden arkusz wydawniczy (40 000 znaków),

 format pliku Microsoft Word, czcionka Times New Roman – rozmiar 12, interlinia 1,5;

 bibliografia zestawiona alfabetycznie na końcu: Adler A., Sens życia, Warszawa 1986.

 przypisy dolne wg wzoru:

 1. Radziewicz- Winnicki, Pedagogika społeczna, Warszawa 2008, s. 451.
 2. Piecuch (red.), Kondycja człowieka współczesnego, Kraków 2006.
 3. Kryszczuk, Społeczne aspekty nowych mediów, „Studia Socjologiczne” 2/2002, s. 107.
 4. Gołębniak, Szkoła wspomagająca rozwój, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, Warszawa 2010, s. 109.

Dodatkowe informacje, zgłoszenia, teksty – sekretarze konferencji:

dr Anna Knocińska: tel. 506 384 025, dr Przemysław Frąckowiak: tel. 500 002 126

adres e-mail: pracownia@milenium.edu.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej

Imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy/zawodowy: ……………………………………………………………

nazwa uczelni/instytucji: ……………………………………………………………………………………………

adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………

telefon kom: …………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………….    ………

Tytuł wystąpienia : …………………………………………………………………………………………………

Streszczenie wystąpienia o objętości do jednej strony znormalizowanego tekstu (1800 znaków) należy dołączyć do niniejszej Karty zgłoszenia.

Tekst do publikacji:          £ tak     £ nie

tytuł tekstu: …………………………………………………………………………………………………………

adres, na który można przesłać egzemplarz autorski publikacji: …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Uprzejmie informujemy,  że sale konferencyjne będą wyposażone w laptopy i projektory multimedialne.
W przypadku zapotrzebowania na dodatkowy sprzęt, prosimy o zaznaczenie poniżej.

£ rzutnik pisma (folie)      £ inne (jakie?) …………………..……………………………………………..

……………………………………………………..

data i podpis Uczestnika

Dodaj komentarz