Sprawozdanie z X Konferencji Metodycznej w Czarnkowie

Sprawozdanie z X Konferencji Metodycznej Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

w Czarnkowie.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych od 2006 roku współpracuje z Burmistrzem Miasta Czarnków Franciszkiem Strugała w zakresie realizacji projektu działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .W ramach tej współpracy przystąpiono w 2014 roku do realizacji kolejnej konferencji metodycznej skierowanej do grupy 100 profesjonalistów zawodowo podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy .WSKS reprezentował Prezes Wojciech Mroczkowski i kuratorzy z Sądu Rejonowego w Trzciance, Pile i Gnieźnie.

X Konferencja Metodyczna ‘’Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ‘’odbyła się w dniu 28 kwietnia 2014 roku w gościnnych murach Ratusza w Czarnkowie . W bieżącym roku miała ona szczególny charakter z uwagi na przypadający jubileusz 15-lecia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych i 95 rocznicy powstania kurateli sądowej w Polsce.

Organizatorzy przystępując do organizacji konferencji postawili sobie już w 2004 roku następujące cele do realizacji :

– poznanie kompetencji i zadań instytucji zobligowanych ustawowo do rozwiązywania problemów przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

– poznanie nowatorskich rozwiązań i dobrych praktyk opracowanych i stosowanych przez przedstawicieli tych instytucji

– podjęcie działań w kierunku wypracowania i wzmacniania w środowisku lokalnym – w środowisku miasta Czarnków działań interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

Wszystkie te cele od 2004 roku są nadal konsekwentnie realizowane.

Szczególny charakter konferencji wypływał również z faktu ,iż zaproszenie do udziału przyjęli szczególni goście .

Wykład inauguracyjny wygłosił sędzia Michał Lewoc –Naczelnik Wydziału do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Sprawiedliwości .

Dzięki wsparciu i uprzejmości Ministerstwa Sprawiedliwości reprezentowanego przez Pana Sędziego uczestnicy konferencji w materiałach konferencyjnych otrzymali Informator dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie .

Wykład analizujący bieżące bardzo aktywne działania Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wsparcia osób poszkodowanych przestępstwem był przyczynkiem do licznych kuluarowych rozmów i dyskusji po pierwszej części konferencji .

Organizatorzy od 10 lat starali się pozyskać wiedze w zakresie działań w obszarze przeciwdziałania przemocy nie tylko w Polsce ale i za granicą stąd goszczono partnerów z Anglii, Holandii i Gruzji .

Z uwagi na rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ważne było pozyskanie wsparcia i pomocy z tego źródła stąd poproszono o zabranie głosu posła do Parlamentu Europejskiego Marka Siwca .Wystąpienie Marka Siwca skupiło się wokół działań wspólnoty międzynarodowej na rzecz walki z przemocą domową .Europoseł przytoczył unijne statystyki obrazujące ten problem .Wspomniał o konwencji stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ,które zostały ratyfikowane przez 11 państw –członków Rady Europy .W tych krajach wejdzie w życie 1.08.2014 –wśród nich nie ma Polski. Europoseł zaapelował do Sejmu o jak najszybsza ratyfikację dokumentu ,który zapewni ochronę ofiarom przemocy domowej .Z uwagi na zapoznanie się z ofertą MOPS Czarnków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,programem aktywności lokalnej zaproponował współpracę w tym obszarze z partnerem z Niemiec .

Istotne dla osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy jest korzystanie z oferty pomocy specjalistycznej .Podczas wszystkich konferencji organizatorów ciekawiło wdrażanie programów autorskich w tym obszarze .Nowatorskie rozwiązania zaproponowała dyrektor PCPR w Grodzisku –Agnieszka Bramborg –Nolka z psychologiem PCPR Klaudią Lisiak .

Wystąpienie poparte prezentacją lalek –manekinów z zespołem FAS w sposób szczególny zaciekawiło uczestników wywołując głębokie emocje .Na podkreślenie zasługuje fakt dzielenia się przez dyrektora PCPR z uczestnikami konferencji możliwością pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów edukacyjnych.

Rektor Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno –Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej – doc.dr Przemysław Frąckowiak wykorzystując swoją bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie resocjalizacji –także dzięki łączeniu działalności akademickiej z aktywnością praktyczną (pracując w zakładzie poprawczym w charakterze wychowawcy ) –przybliżył uczestnikom konferencji problem zachowań agresywnych młodzieży jako problemu społecznego .Dywagacje naukowe Pana Rektora oparte były o doświadczenia praktyczne .

Oddziaływania korekcyjne prowadzone są wobec młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy. Ofertę w zakresie nowej szansy edukacyjnej ‘’Gwarancja dla młodzieży ‘’przedstawił komendant wojewódzki OHP pan Piotr Zerbe z koordynatorem nowego projektu .Zaciekawienie wzbudził fakt oferty edukacyjnej poszerzonej o pomoc finansową w zakresie dotarcia do OHP celem korzystania z w/w oferty.

Ochotnicze Hufce Pracy przygotowały stoiska z materiałami promującymi nowy projekt .

Podczas przerwy uczestnicy mieli możliwość rozmów kuluarowych ,zapoznania z ofertą publikacji tematycznych przygotowanych przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną w Czarnkowie i Miejska Bibliotekę w Czarnkowie ,zapoznania z działalnością świetlicy socjoterapeutycznej ‘’Przylesie ‘’,zapoznania z oferta Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej k/Trzcianki .

Po przerwie głos zabrała poseł na Sejm Rzeczpospolitej Maria Małgorzata Janyska .Pani poseł poprowadziła panel dyskusyjny ‘’Zapobieganie przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej jako element przeciwdziałania przemocy ‘’.Na uwagę zasługuje fakt podzielenia się z uczestnikami konferencji wiedzą i doświadczeniami wyniesionymi przez panią poseł z wizyty studyjnej w Afryce i uwagami w zakresie traktowania kobiet w innych kręgach kulturowych .

Organizatorzy konferencji od 10 lat korzystają z wiedzy prawniczej prokuratorów i adwokatów .

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Mirosław Adamski oraz adwokat Katarzyna Golusińska zabrali głos w zakresie karcenia małoletnich oraz bezpłatnych porad prawnych .

Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Poznaniu od 2004 roku uczestniczy w konferencjach i każdorazowo zapoznaje z działaniami ROPS w zakresie przeciwdziałania przemocy .Pani Barbara Wojtaszek zdała relacje z realizacji wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie .Uczestnicy pozyskiwali wiedze w zakresie możliwości szkoleń dla ‘’pomagaczy ‘’ realizowanych obecnie przez ROPS Poznań .

Uwagę uczestników konferencji zajęła także relacja pracownika fundacji ‘’Barka ‘’z Poznania .Fundacja Pomocy Wzajemnej ‘’Barka ‘’znana jest jako lider w opracowaniu i wdrażaniu nowatorskich programów aktywizacji osób wykluczonych społecznie ,ma na tym polu wiele sukcesów.

Konferencję zaszczycił swoim udziałem I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Zbigniew Hultajski Komendant informował o zadaniach policji ,aktywności i otwartości policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy .

Podkomisarz Kinga Fechman informowała o realizacji procedury ‘’Niebieskiej Karty ‘’przez funkcjonariuszy policji .

Konferencja skierowana do profesjonalistów zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem, uczestnicy wyrażali wole dalszego zgłębiania tematu i wymiany informacji .

Konferencja niewątpliwie pokazała zasadność współpracy przedstawicieli instytucji ,bo tylko taka forma działań rokuje pozytywnie w zakresie efektywności oddziaływań .

Ewa Pawlikowska –Adamczak

Kurator Sądu Rejonowego w Trzciance

Dodaj komentarz